Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10388
Title: Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах
Other Titles: The main directions of labor productivity improving in modern conditions
Authors: Танасюк, І.М.
Орленко, О.М.
Tanasiuk, I.
Orlenko, O.
Citation: Танасюк І. М. Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах / І. М. Танасюк, О. М. Орленко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 11 (263). – С. 179-196.
Issue Date: 2018
Keywords: продуктивність праці
економіко-статистична модель
кореляційно-регресійний аналіз
олійно-жирові підприємства
трансфер
labor productivity
economic-statistical model
correlation-regression analysis
oil and fat enterprises
promotion directions
стаття
Abstract: У статті розглянуто сутність продуктивності праці персоналу та значення її росту в сучасних економічних умовах. Проаналізовано динаміку продуктивності праці персоналу олійно-жирових підприємств протягом 2014-2016 рр. Обґрунтовано доцільність застосування множинного кореляційно-регресійного аналізу для виявлення кількісної взаємозалежності між продуктивністю праці та чинниками, які впливають на її рівень на підприємствах олійно-жирового сектора. Пошук майбутніх напрямів збільшення рівня продуктивності праці запропоновано здійснювати на основі активізації дії виявлених за допомогою кореляційно-регресійного аналізу найбільш впливових чинників. Розроблена економіко-математична модель дозволила обґрунтувати перспективні напрями підвищення продуктивності праці персоналу олійно-жирових підприємств, а саме: розвиток трансферу технологій, застосування організаційно-економічних інновацій та розвиток соціального партнерства між різними суб'єктами трудових відносин. Продемонстровано, що трансфер технологій сприятиме більш швидкому поширенню досягнень науково-технічного процесу на підприємствах за рахунок створення відповідних умов як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства. Доведено, що застосування нової техніки та технологій на підприємстві потрібно одночасно здійснювати з перебудовою методів організації та управління, тобто запровадженням організаційно-управлінських інновацій, в т.ч. корпоративних систем управління. Наголошено, що успіх реалізації розроблених заходів підвищення продуктивності праці буде повністю залежати від рівня вмотивованості персоналу підприємства, який можливо покращити за рахунок створення соціального партнерства між керівництвом і робітниками підприємства та забезпечення належного рівня соціальної відповідальності олійно-жирових підприємств.
The article discusses the entity of labor productivity and the value of its growth in modern economic conditions. It is analyzed the dynamics of labor productivity of oil and fat enterprises in 2014-2016. The expediency of the use of multiple correlation and regression analysis to identify the quantitative relationship between labor productivity and the factors that affect its level at the enterprises of the oil and fat sector has been substantiated. It was proposed to search for future directions for the level of labor productivity increasing on the basis of activating the effect of the most important factors identified by means of a correlation-regression analysis. The developed economic and mathematical model made it possible to substantiate promising areas for increasing the labor productivity of oil and fat enterprises, namely: developing technology transfer, applying organizational and economic innovations and developing social partnership between various subjects of labor relations. It has been demonstrated that technology transfer will contribute to a more rapid dissemination of the scientific and technical achievements in enterprises by creating appropriate conditions, both at the state level and at the level of an individual enterprise. It is proved that the use of technology in the enterprise must be simultaneously carried out with changes in the methods of organization and management, that is, the introduction of organizational and managerial innovations, including corporate management systems. It was noted that the success of the implementation of the developed measures to increase labor productivity will depend entirely on the level of motivation of the company's personnel, which can be improved by creating a social partnership between the management and employees of the enterprise and ensuring an adequate level of social responsibility of the oil and fat enterprises.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10388
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.