Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10804
Title: Wooden sacral architecture as an object of cultural tourism in Ukraine
Other Titles: Дерев’яна сакральна архітектура як об’єкт пізнавального туризму в Україні
Authors: Iaromenko, S.
Shykina, O.
Niecheva, N.
Ярьоменко, С.Г.
Шикіна, О.В.
Нєчева, Н.В.
Citation: Iaromenko S.G., Shykina O.V., Niecheva N.V. Wooden sacral architecture as an object of cultural tourism in Ukraine // Journal Geology, Geography and Geoecology, 2019, 28(4), Р. 661-672.
Issue Date: 2019
Keywords: wood architecture
church
heritage product
cultural tourism
architectural and ethnographic zoning
folk temple building
дерев’яна архітектура
церква
продукт спадщини
пізнавальний туризм
архітектурно-етнографічне районування
народне храмобудівництво
стаття
Abstract: Scientific article deals with the topic of wooden sacral architecture of Ukraine, which is the object of cultural tourism. The study of tourist resources, including cultural and historical ones, has a significant theoretical background among Ukrainian and foreign scholars. This topic is related to the study of architecture, peculiarities of construction of wooden structures, their spread in the territory of Ukraine and Ukrainian ethnic territories, which are beyond the limits of modern borders. Insights in the field of cultural heritage studies is very significant as well as the assessment of their uniqueness, geography of tourism, economic and social sciences that are related to the field of tourism. Definition of the cultural tourism, the concept of "heritage product" is related to the tourism marketing, as well as mechanisms of product management and ways of promoting cultural heritage sites for tourists attraction. This scientific article is based on the researches of experts, who study sacral architecture monuments, their classification, geography of distribution and regionalization, which are the basis for evaluating various aspects of buildings appearance. It is important to develop cultural tourism in regions, where tourist activity is in low condition. In the territory of Ukraine, there are objects of wooden church architecture that are included to the UNESCO World Heritage Sites. These structures are located on the territory of Ukraine and Poland. Objects of wooden sacral architecture are mainly located on the Carpathian foothills, Galicia and Polissia territory. The smallest number of these structures you can find in the south, where wooden architecture is predominantly located in the remote areas and belong to the Podilska and Naddnipryanska schools of temple building. There are some differences between the geography of extension of the objects of wooden temple building and index of domestic tourism for leisure and recreation purposes. Thus, objects of wooden architecture as sites of cultural tourism are concentrated in the western and in the northern regions of Ukraine, while the biggest amount of domestic tourists prevails in Kiev city, as well as in Ivano-Frankivsk, Lviv and Odesa region. The main activity on the Black Sea coast is recreation, medical and wellness tourism, or medical tourism on the resorts of the South. However, areas of the north of Odesa and Kherson regions, remain presidial. Combining tours to the north of Odesa region and rest on the banks of the Southern Bug River with active types of tourism and recreation will be promising thing. Lack of marketing activities is a significant impediment for promotion of the cultural tourism product in southern Ukraine. Also, the question of upgrading the infrastructure for tourism needs: transport system, hospitality facilities, remains unsolved. This region is perspective for the development of peripheral and rural areas and is a driver of economic growth.
Наукова стаття розглядає питання дерев’яної сакральної архітектури України, що є об’єктом для пізнавального туризму. Дослідження туристичних ресурсів, у тому числі, культурно-історичних, має значну теоретичну базу серед українських та закордонних вчених. Дана тематика пов’язана з вивченням архітектури, особливостей будівництва дерев’яних споруд, їх поширення на території України та українських етнічних територій поза межами сучасних кордонів. Також значним є напрацювання у сфері вивчення культурної спадщини, оцінки їх унікальності, а також географії туризму, економічних та соціальних наук, які пов’язані з туристичною сферою. Так, визначення пізнавального туризму, поняття «продукту спадщини» пов’язане з маркетингом в туризмі, а також механізмами управління продуктом, інструментами просування об’єктів культурної спадщини для туристів. Наукова стаття опирається на фахівців вивчення пам’яток дерев’яної сакральної архітектури, класифікацію пам’яток, географію їх поширення та регіоналізацію, що є підставою для оцінки різних аспектів зовнішнього вигляду будівель. Важливим є розвиток пізнавального туризму для регіонів, де туристична активність є низькою. На території України розташовані об’єкти дерев’яної церковної архітектури, внесені до об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Дані споруди розташовані на території України та Польщі. Основна концентрація об’єктів дерев’яної сакральної архітектури переважно розміщена на території Прикарпаття, Галичини та Полісся. Найменша кількість – на півдні, де дерев’яна архітектура переважно розташована на периферійних районах розміщення основних ареалів подільської та наддніпрянської школи храмобудівництва. Географія поширення об’єктів дерев’яного храмобудівництва та показники внутрішнього туризму з метою дозвілля та відпочинку мають певні відмінності. Так, об’єкти дерев’яної дерев’яної архітектури як об’єкти пізнавального туризму концентруються у західних на північних регіонах України, у той час, як туристичний потік внутрішніх туристів переважає до м. Києва, проте значний також у Івано-Франківській, Львівській, Одеській області. На Чорноморському узбережжі основний сегмент – відпочинок, лікувально-оздоровчий туризм на березі Чорного моря, або лікувальний туризм – на курортах Півдня. Проте залишаються периферійними ареали півночі Одеської області та Херсонської області. Перспективним є комбінування турів до півночі Одеської області та відпочинок на березі р. Південний Буг з активними видами туризму та відпочинку. Значною перепоною є недостатня маркетингова діяльність з просування продукту пізнавального туризму на півдні України. Також залишається відкритим питання модернізації інфраструктур для потреб туризму: транспортна система, об’єкти гостинності. Даний регіон є перспективним для розвитку периферійних та сільських районів і є чинником економічного зростання.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10804
Appears in Collections:Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wooden sacral architecture as an object of cultural tourism in Ukraine.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.