Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13060
Title: Prudential regulation of insurance activities: theoretical and applied imperatives in the context of financial uncertainty
Other Titles: Пруденційне регулюваннястраховоїдіяльності: теоретико-прикладні імперативив умовах фінансової невизначеності
Authors: Alekseyenko, L.
Kosovych, O.
Алексеєнко, Л.
Косович, О.
Citation: Alekseyenko L. Prudential regulation of insurance activities: theoretical and applied imperatives in the context of financial uncertainty / L. Alekseyenko // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса : ОНЕУ, 2020. – № 1-2 (274-275). – С. 69-79.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний економічний університет
DOI: 10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-69-79
Keywords: spatial development of economy
state regulation
prudential regulation
prudential supervision
insurance business
financial market
financial uncertainty
split
просторовий розвиток економіки
державне регулювання
пруденційне регулювання
пруденційний нагляд
страховий бізнес
фінансовий ринок
фінансова невизначеність
спліт
Abstract: Object of study. The object of the study are the processes of prudential regulation in the field of insurance. One of the most problematic issues is the lack of developed theoretical and methodological and applied approaches to determining the features of prudential regulation and supervision of insurance activities in terms of financial uncertainty. Methodology. The information base of the research is the regulations of the National Bank of Ukraine, standards and recommendations of the International Association of Insurance Supervisors and the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. The basic methods used are the following: dialectical, which allows to explore the combination of factors which are interrelated; analysis, synthesis, induction and deduction (with clarification of the categorical system of research; study of international practice, comparisons and special legal (when considering the legal framework, identifying problems with the functioning of insurance regulation, study of the existing model of supervision), which provided an opportunity to formulate conclusions and develop recommendations to ensure prudential regulation of insurance business. Results. On the basis of empirical generalizations in the article it has been proved that it is expedient to investigate the prudential regulation of insurance activities in terms of the system of regulation of insurance activities aimed at ensuring the stability of the insurance system (macroprudential regulation), as well as protecting the interests of clients of insurance companies and the financial stability of insurance companies (microprudential regulation). The fact that the development of insurance is characterized by a change in the regulatory framework under the regulatory supervision of the National Bank of Ukraine has been emphasized in the article. The main problems of institutional support of functioning and development of prudential regulation of insurance activity have been determined. Scientific novelty. The article has proposed to deepen the theoretical approaches to the implementation of prudential regulation of insurance activities in the modernization of the financial market, taking into account the interests and goals of participants in the financial ecosystem. Theoretical and (or) practical significance. The practical significance lies in the fact that insurance supervision should be based on the principles of financial security control in order to ensure sustainable development of the insurance market; рrudential regulation should help control, prevent systemic risks and the main object of attention should be systemically important insurance organizations.
Об’єкт дослідження.Об’єктом дослідження є процеси пруденційного регулювання та нагляду в сфері страхування.Одним з найбільш проблемних місць є відсутність розроблених теоретичних і методично-прикладних підходів до визначення особливостей пруденційного регулювання та наглядуза страховою діяльністю в умовах фінансової невизначеності. Методологія.Інформаційною базою дослідження є постанови Національного банку України, стандарти тарекомендації Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю та Комітету європейських органів нагляду за страхуванням і пенсійними фондами.Основними використаними методами є: діалектичний, що дозволяє досліджувати сукупність у взаємозв’язку; аналіз, синтез, індукціяй дедукція(при уточненні категоріального апарату дослідження); вивчення міжнародної практики, порівняння та спеціально-правові (при розгляді нормативно-правової бази, виявленні проблем функціонування страхового регулювання, дослідженні існуючої моделі нагляду), що надало можливість сформулювати висновки та розробити рекомендації щодо забезпечення розвитку пруденційного регулювання страхового бізнесу.Результати.На підставі емпіричних узагальнень в статті доведено, що доцільно досліджувати пруденційне регулювання страхової діяльності з точки зору системи норм регулювання страхової діяльності, спрямованої на забезпечення стабільності системи страхування (макропруденційне регулювання), а також на захист інтересів клієнтів страхових компаній і фінансову стійкість страхових компаній (мікропруденційне регулювання).Акцентуєтьсяувагана тому, що розвиток страхування характеризується зміною нормативно-правової бази під регуляторним наглядом Національного банку України.Визначено основні проблеми інституційного забезпечення функціонування та розвитку пруденційного регулювання страхової діяльності. Наукова новизна.У статті запропоновано поглиблення теоретичних підходів до розвитку пруденційного регулювання страховоїдіяльності при модернізації фінансового ринку з урахуванням інтересів та цілей учасників фінансової екосистеми.Практична та (або) теоретична значущість.Практичне значення полягає в тому, що cтраховий нагляд повинен базуватися на принципах контролю фінансової безпеки з метою забезпечення стійкого розвитку страхового ринку; пруденційне регулювання має сприяти контролю,запобіганню системних ризиківіосновним об’єктом уваги мають бути системно значимі страхові організації.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13060
Appears in Collections:№ 1-2 (274-275)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69-79.pdf480,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.