Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13792
Title: Освітні інновації – вимоги теперішнього та майбутнього
Other Titles: Educational innovations - requirements of present and future
Authors: Тарасенко, М.І.
Бадюл, Л.М.
Tarasenko, M.
Badul, L.
Citation: Тарасенко М. І. Освітні інновації – вимоги теперішнього та майбутнього / М. І. Тарасенко, Л. М. Бадюл // Академічні студії. Серія «Педагогіка». – 2021. – Вип. 3. – Ч. 2. – С. 128-132.
Issue Date: 2021
DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.20
Keywords: освіта
інновації
нормативи
освітня програма
предметна дидактика
методи навчання
практика
міждисциплінарний підхід
education
innovations
standards
educational program
subject didactics
methods of study
practice
interdisciplinary approach
Abstract: Стаття присвячена важливим і суттєвим аспектам освіти. Справжнє, але особливо майбутнє, показує нам, що утворення, подібного до того, яке використовується сьогодні, вже недостатньо. Сфера інновацій дуже обширна, в нашій статті ми робимо акцент на новизні змісту освіти, а також методів і форм педагогічної роботи. За мету статті маємо спонукати вчителів глибоко задуматися про можливості поліпшення освіти. Доведено, що інновації в освіті - це не тільки поточні вимоги сьогодення, це особливо важлива відповідальність вчителів і педагогів за майбутнє. Проаналізовано, що часто під час обговорення освіти стає питання: взагалі що таке інновації та користь від їх впровадження в науку. Педагоги не повинні забувати і про інформаційних і комунікаційних технологіях, які також вносять надзвичайно важливий внесок в інновації в освіті. У статті описано та доведено, що нинішнє і майбутнє викладання принципово різняться. Воно характеризується атрибутами, наприклад активністю, співпрацією, творчістю, інтерактивністю і багато іншим. E.M. Rogers [Diffusion: 551] описує дуже красиве і коротке нововведення викладача в своїй книзі «Diffusion of innovations». Такі викладачі вчать з інтересом. Суть і мета роботи «вимірюється» і цінується, що не повинно викликати у студентів стресу і не заважати навчанню. Вони приділяють особливу увагу мотивації студентів до навчання. Це супроводжується їх прагненням бути винахідливими і творчими. У цьому сенсі ми відзначаємо, що інновації не завжди означають щось виключно нове. Новаторство також полягає в творчості і підході викладача та студентів. А.Г. Бермус [Бермус: 380] також дуже багато пише в своїй книзі про нововведення в освіті в декількох контекстах - це просто питання впровадження цих ідей в реальну освіту.
In our article we consider important and essential aspects of education. The present, but especially the future, shows us that education like the one used today is no longer enough. The sphere of innovation is very extensive; in our article we emphasize the novelty of the education content, as well as the methods and forms of pedagogical work. The purpose of the article is to encourage teachers to think deeply about the possibilities for improving education. Innovation in education is not only the current requirements of the present time it is a particularly important responsibility of teachers and educators for the future. During the discussion of education, the question sometimes arises: what is innovative? The answer to this is given in the article, but we can come up with a different answer. We could describe past studies as "learning with chalk, language and listening." Of course, we do not need to describe and explain that the current and future of teaching are fundamentally different. It is characterized by such attributes as activity, collaboration, creativity, interactivity and many others. We must not forget information and communication technologies which also make an extremely important contribution to innovation in education. E.M. Rogers describes the teacher`s very beautiful and short innovation in his book "Difference of innovations." Such teachers teach with interest. The essence and purpose of the work is "measured" and appreciated, which should not cause students` stress and not interfere with study. They pay special attention to students` motivation to study. This is accompanied by their desire to be inventive and creative. In this sense, we note that innovation does not always mean something exclusively new. Innovation also lies in the creativity and the teacher and students` approach. A.G. Bermus also writes a lot in his book about innovation in education in several contexts - this is just a question of implementing these ideas into real education.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13792
Appears in Collections:Кафедра іноземних мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.