Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15039
Title: Витрати на забезпечення якості послуг готельного бізнесу: управлінський аспект
Other Titles: Costs for assurance quality of the hotel business services: management aspect
Authors: Боцян, Т.
Зварич, Л.В.
Botsian, T.
Zvarych, L.
Citation: Боцян Т. Витрати на забезпечення якості послуг готельного бізнесу: управлінський аспект / Т. Боцян, Л. В. Зварич // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – № 2 (265). – С. 45-63.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний економічний університет
DOI: DOI: 10.32680/2409-9260-2019-2-265-45-63
Keywords: якість
витрати
послуги готельного бізнесу
витрати на якість
класифікація витрат
витрати на забезпечення якості
витрати на покращення якості
витрати на підтвердження якості
quality
costs
services of hospitality industry
costs for quality
costs classification
costs for proving quality
costs for improving quality
costs for quality confirmation
Abstract: В статті визначено, що велику питому вагу у витратах готельного бізнесу займають витрати пов’язані з забезпеченням якості наданих послуг. Завдання організації обліку витрат на якість продукції може бути вирішене лише з позиції управлінського обліку, оскільки, законодавчо облік витрат на якість непередбачений. В даній статті здійснено спробу визначити перелік витрат, що пов’язані з забезпеченням якості готельної послуги і здійснити класифікацію цих витрат. На основі розробленої класифікації та сутності класифікаційних категорій запропоновано організацію і методику відображення в обліку витрат на якість. Здійснено спробу класифікувати дані витрати за трьома напрямками: витрати на забезпечення якості, витрати на покращення якості, витрати на підтвердження якості. Відповідно до розробленої класифікації запропоновано методику відображення в обліку витрат пов’язаних з якістю послуг готельного бізнесу. В роботі зазначається, що для розробки системи організації і методики обліку витрат на якість необхідно послідовно виконати наступні кроки: 1) встановити перелік витрат, що забезпечують якість послуг та визначити джерела інформації про даний вид витрат; 2) згрупувати однорідні витрати, створивши при цьому класифікацію витрат; 3) визначити, на яких рахунках відображати інформацію про витрати на якість; 4) розробити систему внутрішньої звітності для потреб управлінського персоналу. Витрати на забезпечення якості в своїй більшості є складовою маркетингових витрат. Вони безпосередньо пов’язані з процесом надання послуг і впливають на їх собівартість. Частина цих витрат розширює номенклатуру послуг, які можна отримати. Вони повинні обліковуватись на окремому субрахунку до рахунку «Маркетингові витрати», що є видозміною рахунку «Витрати на збут», який передбачений діючим планом рахунків. В статті відмічається, що відносно ряду маркетингових витрат, що є витратами на забезпечення якості, актуальною є проблема їх капіталізації, через відображення у складі капітальних інвестицій, а, отже, і відображення у фінансовій звітності. Витрати на покращення якості – витрати, що пов’язані з навчанням та підвищенням кваліфікації персоналу, витрати на розробку внутрішніх стандартів якості, на поточний контроль тощо. Дані витрати можемо розглядати як витрати майбутніх періодів. Це обумовлено насамперед тим, що витрати на покращення якості здійснюються в поточному періоді, проте результат пов'язаний з діями, що обумовлюють дані витрати, готель отримає в майбутньому. Витрати на підтвердження якості – це витрати на сертифікацію, на оплату розробки і оцінки систем менеджменту якості, витрати на аудит якості, на надання доказів відповідності послуг встановленим вимогам тощо. Вид витрат «Витрати на підтвердження якості» списується на собівартість того виду послуг, з яким дані витрати пов’язані в складі статті «Інші витрати». У випадку, якщо витрати на підтвердження якості не пов’язані з якимось окремим видом послуг, то їх варто відобразити на рахунку «Загальновиробничі витрати» та по закінченню періоду списати на собівартість наданих послуг. В подальшому автори ставлять перед собою завдання розробити систему оцінки якості послуг як в грошовому, так і негрошовому еквіваленті.
The article determines that the high proportion of expenses incurred by the hotel business are costs associated with ensuring the quality of the provided services. The task of organizing cost accounting for product quality can be solved only from the standpoint of managerial accounting, since, legislatively, accounting for cost of quality is unplanned. In this article, has been made an attempt to determine the list of costs associated with providing quality hotel services and to classify these costs. On the basis of the developed classification and the essence of the classification categories an organization and method of reflection in the accounting of expenses for quality are offered. Has been made an attempt to classify these costs in three areas: costs for quality assurance, costs for improving quality, costs for quality confirmation. According to the developed classification, the method of reflection in accounting expenses related to the quality of hotel business services is proposed. The paper states that for the development the system of organization and methodic of cost of quality accounting, the following steps should be consistently followed: 1) to establish a list of costs that ensure the quality of services and determine the sources of information on this type of expenditure; 2) grouping homogeneous costs, thus creating a classification of costs; 3) determine which accounts can be used to display information of costs for quality; 4) develop a system of internal reporting for the needs of management. The costs of quality assurance are mostly the component of marketing costs. They are directly related to the process of providing services and affect their cost. Part of these costs expands the range of services that can be obtained.They should be counted on a separate subaccount to the "Marketing Costs" account, which is a modification of "Sales Expense" account, which is provided by the chart of accounts. In the article, it is noted that in relation to a number of marketing costs, which is the cost of quality assurance, the problem of their capitalization is relevant, because of the reflection as a part of capital investments, and, consequently, the reflection in the financial statements. Costs for quality improvement are costs associated with training and staff development, costs for the development of internal quality standards, for ongoing monitoring, etc. These costs can be considered as expenses of future periods. This is primarily due to the fact that the cost of improving quality is carried out in the current period, but the result is related to the actions that determine mentioned costs, the hotel will receive in the future. Costs for quality assurance are certification costs, fees for developing and evaluating quality management systems, costs for quality audits, costs for providing evidence of service equality to established requirements, etc. The costs for improving quality are the costs of future periods. The type of costs "Quality confirmation costs" is written off to the cost of the type of service with which these costs are related in the item "Other expenses". In the case that the costs for the quality confirmation are not related to any particular type of service, they should be reflected on the account "General Production Costs" and at the end of the period, write off as a part of the provided services cost. Subsequently, the authors set themselves the task of developing a system for assessing the quality of services in both monetary and non-monetary equivalents.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15039
Other Identifiers: УДК 657.47
JEL Classification: L 830, M 200
Appears in Collections:Кафедра менеджменту організацій
№ 2 (265)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-63.pdf485,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.