Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4476
Title: Актуальність мотивації та демотивації – чинники які впливають на конкурентоспроможність персоналу
Other Titles: Актуальность мотивации и демотивации - факторы которые влияют на конкурентоспособность персонала
Relevance of motivation and demotivationdemotivation - a factor that affects the competitiveness staff
Authors: Збрицька, Т.П.
Збрицкая, Т.П.
Zbrytska, T.
Keywords: персонал
мотивація
демотивація
конкурентоспроможність
персонал
мотивация
демотивация
конкурентоспособность
personnel
motivation
demotivation
competitiveness
Issue Date: 2014
Citation: Збрицька Т. П. Актуальність мотивації та демотивації – чинники які впливають на конкурентоспроможність персоналу / Т. П. Збрицька, В. М. Осипов // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. - у 3-х частинах. – Одеса: ЦЕДР, 2014. – Ч. 2. – С. 90-93.
Abstract: Формування позитивної трудової мотивації та високого рівня конкурентоспроможності працівників відповідає стратегічним цілям різних суб'єктів: держави, роботодавця і самого працівника. Якщо раніше основним завданням керівника вважалося вміння мотивувати персонал, то тепер – вміння усувати демотивацію. Зниження демотивації і розвиток інтересу до роботи сприяють поліпшенню якості трудового життя працівника. В статті запропоновано удосконалення системи мотивації персоналу, а точніше раціоналізації співвідношення між традиційними та нетрадиційними методами мотивації із врахуванням специфіки галузі та зарубіжного досвіду. Виходячи з цих факторів, сучасний роботодавець може збудувати ефективну систему мотивації персоналу, яка здатна не купувати лише час працівників, а купувати виключно ефективний результат їх праці, а також заздалегідь виділити можливі демотивуючі причини і мінімізувати свої ризики в управлінні персоналом.
Формирование положительной трудовой мотивации и высокого уровня конкурентоспособности работников соответствует стратегическим целям различных субъектов: государства, работодателя и самого работника. Если раньше основной задачей руководителя считалось умение мотивировать персонал, то теперь - умение устранять демотивацию. Снижение демотивации и развитие интереса к работе способствуют улучшению качества трудовой жизни работника. В статье предложен совершенствования системы мотивации персонала, а точнее рационализации соотношения между традиционными и нетрадиционными методами мотивации с учетом специфики отрасли и зарубежного опыта. Исходя из этих факторов, современный работодатель может построить эффективную систему мотивации персонала, которая способна не покупать только время работников, а покупать исключительно эффективный результат их труда, а также заранее выделить возможные демотивирующие причины и минимизировать свои риски в управлении персоналом.
Formation of positive motivation to work and a high level of competitiveness of employees corresponds to the strategic objectives of the different actors: the state, the employer and the employee. If before the main task of managers believe the ability to motivate staff, now - the ability to eliminate demotivation. Reduced demotivation and development interest to contribute to improving the quality of working life of the employee. The article suggests improving the system of personnel motivation, but rather to rationalize the relationship between the traditional and non-traditional methods of motivation of industry-specific and international experience. Based on these factors, the modern employer can build an effective system of staff motivation, which can not only buy time workers, and to buy only effective result of their work, as well as pre-select the possible demotivating causes and minimize their risks in personnel management.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4476
Appears in Collections:Кафедра управления персоналом и экономики трудаThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.