Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4767
Title: Енергоефективність: відновлювані та невідновлювані джерела енергії
Other Titles: Энергоэффективность: возобновляемые и невозобновляемые источники энергии
Energy efficiency: renewable and non-renewable energy
Authors: Тащеєв, Ю.В.
Тащеев, Ю.В.
Tascheev, Y.
Citation: Енергоефективність: відновлювані та невідновлювані джерела енергії / Ю. В. Тащеєв // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний унiверситет . – Одеса, 2015. – № 57 (2). – С. 169–177.– ISSN 2313-4569.
Issue Date: 2015
Keywords: енергетична рентабельність
чистий виграш в енергії
парадокс Джевонса
витрати
ресурсні моделі
енергоресурс
вартість енергії
управлінські підходи щодо відновлюваних і невідновлюваних ресурсів
энергетическая рентабельность
чистый выигрыш в энергии
парадокс Джевонса
затраты
ресурсные модели
энергоресурс
стоимость энергии
управленческие подходы в отношении возобновляемого и невозобновляемого ресурса
energy profitability
net energy gain
Jevons paradox
costs
resource models
energy resources
energy costs
management approaches to renewable and non-renewable resource
Abstract: У статті досліджені поняття «енергоефективність», «енергетична рентабельність (EROEI)», «чистий виграш в енергії (NEG)», «парадокс Джевонса». Розглянуто «Директиву ЄС з енергоефективності», відмінність у підходах управління ефективністю відновлюваного і невідновлюваного енергоресурсу. Уточнено визначення, пов’язані з поняттями енергоефективності, енергозбереження, а також з комплексними заходами щодо енергоефективності. Узагальнено підходи щодо визначення поняття «енергоефективність». Проаналізовано показники вмісту енергії в різних видах палива для кінцевого використання. Обґрунтовано, що показники EROEI і NEG є динамічними, а їх зміна дозволяє зробити низку висновків щодо загальних тенденцій розвитку суспільства, і, безпосередньо, розвитку енергетичної галузі, та оцінювати різні енергетичні ресурси для процесу виробництва. Запропоновано застосовувати методику розрахунку енергоефективності в дослідженнях згідно з рекомендаціями директиви 2012/27/ЄС, використовуючи також показник «енергетична рентабельність (EROEI)».
В статье исследованы понятия «энергоэффективность», «энергетическая рентабельность (EROEI)», «чистый выигрыш в энергии (NEG)», «парадокс Джевонса». Рассмотрена «Директива ЕС по энергоэффективности», различие в подходах управления эффективностью возобновляемого и невозобновляемого энергоресурса. Уточнены определения, связанные с понятием энергоэффективности, энергосбережения, а также с комплексными мероприятиями по энергоэффективности. Обобщены подходы, в определении понятия «энергоэффективность». Проанализированы показатели содержания энергии в различных видах топлива для конечного использования. Обосновано, что показатели EROEI и NEG являются динамическими, а их изменение позволяет сделать ряд выводов, касающихся, как общих тенденций развития общества, так и непосредственно развития энергетической отрасли, оценивать разные энергетические ресурсы для процесса производства. Предложено применять методику расчёта энергоэффективности в исследованиях согласно рекомендациям директивы 2012/27/ЕС, используя также показатель EROEI.
The article investigates the notions of «energy efficiency», «energy returned on energy invested (EROEI)», «net energy gain (NEG)», «Jevons paradox», the «EU Directive on energy efficiency». The difference in approaches of the performance management of renewable and non-renewable energy resource is considered. The definition of concepts related to energy efficiency, energy conservation, and also with complex energy efficiency measures for energy efficiency are clarified. Approaches to the definition of «energy efficiency» are generalized. The indexes of energy content in different fuels for final consumption are analyzed. It is proved, that the EROEI and NEG indicators are dynamic, and their change allows to conclude on general trends in the development of society, and, directly, the development of energy sector, and to evaluate the different energy resources for production process. It was proposed to to use the method of calculating energy efficiency in the researches according to recommendations of Directive 2012/27/EC, using indicator EROEI.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4767
Appears in Collections:Випуск 2, № 57
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.