Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13566
Title: Облік і контроль основних засобів підприємства на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»
Other Titles: Accounting and control of fixed assets of the enterprise (based on the example of "Telecart-Prilad", LLC)
Authors: Тонгобаш, Т.Д.
Citation: Тонгобаш Т. Д. Облік і контроль основних засобів підприємства на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад» : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спец. 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і аудит» / Т. Д. Тонгобаш; наук. кер. Н. С. Шевчук; ОНЕУ. – Одеса, 2021. – 72 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: основні засоби
облік
оцінка
контроль
аналіз
ефективність використання
fixed assets
accounting
control
analysis
efficiency of use
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо економічної сутності та оцінки основних засобів, особливості обліку основних засобів та питання проведення внутрішнього контролю. Проаналізовано організація обліку підприємства, систему внутрішнього контролю, економічний стан ТОВ «Телекарт-Прилад», динаміку, складу, структуру та ефективність використання основних засобів на досліджуваному товаристві. Запропоновано шляхи удосконалення обліку, контролю та аналізу використання основних засобів базового підприємства, за допомогою яких підприємство ТОВ «Телекарт-Прилад» зможе організувати ефективну систему ведення облікових, контрольних та аналітичних операцій з основними засобами.
The work deals with the theoretical aspects of the economic essence and valuation of fixed assets, features of accounting for fixed assets and internal control. Author analysis organization of accounting of the enterprise, system of internal control, economic condition of LLC "Telekart-Device", dynamics, composition, structure and efficiency of use of fixed assets in the studied company. Author offers ways to improve the accounting, control and analysis of the use of fixed assets of the underlying enterprise, through which the company LLC "Telecard-Device" will be able to organize an effective system of accounting, control and analytical operations with fixed assets.
Description: Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
URI: http://local.lib/diploma/Tonhobash.pdf
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тонгобаш Т.Д. Реферат.pdf750,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.