Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13733
Title: Формування системи управління активами та пасивами банків
Other Titles: The forming system management of asset and liability of banks
Authors: Литвинюк, О.В.
Litvinyuk, A.
Citation: Литвинюк О. В. Формування системи управління активами та пасивами банків : дис. … канд. екон. наук: 08.00.08 / Олександр Вікторович Литвинюк. – Одеса, 2015. – 349 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: банки
система
стратегія
управління
активи
пасиви
ефективність
прибуток
ризик
banks
systems
strategy
management
asset
liability
efficiency
profit
risk
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
Abstract: У дисертаційній роботі охарактеризовано теоретичні основи та складові процесу управління активами та пасивами банку у межах концепції контролінгу на засадах взаємозв’язку між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. Визначено методологічні засади формування системи управління активами та пасивами банку під впливом зовнішнього середовища для забезпечення можливості обґрунтування управлінських рішень на різних рівнях. Розроблено теоретичні й реалізовано практичні засади побудови матриці оцінки стратегій управління активами та пасивами банків з урахування динамічних змін на площині «ризик-дохід» з використанням багатовимірного кластерного аналізу. Запропоновано методику структуризації й оцінки основних чинників впливу на результати управління активами та пасивами залежно від рівня управління (макроекономічні та внутрішньобанківські) із використанням інструментів кореляційно-регресійного аналізу. Обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо удосконалення системи управління активами та пасивами банків на засадах прогнозування конфігурації кривої дохідності банку. Побудова прогнозу кривої дохідності дозволить банку виявляти й аналізувати ризики та розробляти інструментарій управління ними з метою обґрунтування стратегії управління активами та пасивами банку. Запропоновано методику моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банку з урахуванням стратегій управління. Розроблено методичний підхід декомпозиційного аналізу фінансових результатів процесів управління активами та пасивами в контексті концепції контролінгу.
The dissertation has substantiated а theoretical foundations components of asset and liability management of banks within the concept of controlling on the basis on the relationship between the performance of the bank at various levels of asset and liability management; defined a methodological principles at forming system of asset and liability management of banks. The author has formed theoretical and practical principles implemented construction matrix evaluation strategies asset and liability management of banks incorporation of dynamic changes in the plane “risk-income” using multivariate cluster analysis. The author has proposed a method of structuring and evaluation of the main factors affecting the results of asset and liability management, depending on the management level (macroeconomic and internal) using tools correlation and regression analysis. The author has substantiated a scientific and methodic approach to improving asset and liability management of banks on the basis of forecasting the yield curve configurations bank.
Description: ДОСТУП ДО ДОКУМЕНТУ ТІЛЬКИ НА ТЕРИТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ ОНЕУ. Для доступу натисніть на посилання
URI: http://local.lib/DIS/disLitvinuk.pdf
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.