Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16255
Title: Управління підприємством поліграфічної галузі на засадах корпоративної соціальної відповідальності
Other Titles: Management of an enterprise of the printing industry on the basis of corporate social responsibility
Authors: Збиковська, Н.О.
Citation: Збиковська Н.О. Управлiння пiдприємством полiграфiчної галузi на засадах корпоративної соцiальної вiдповдальностi : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня бакалавра : спец. 073 "Менеджмент" за освiтньою програмою "Менеджмент органiзацiй" / Наталiя Олексiївна Збиковська ; наук. кер. Ганна Олександрiвна Москалюк . - ОНЕУ , 2023. - 88 с.
Issue Date: 2023
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: корпоративна соціальні відповідальність
підприємство
SPACE-аналіз
стратегічний розвиток
проєкт
corporate social responsibility
enterprise
SPACE analysis
strategic development
project
innovative products
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти управління підприємством на засадах корпоративної соціальної відповідальності. Розглянуто сутність та принципи корпоративної соціальної відповідальності, основні стандарти, які регулюють діяльність у даній сфері та методи оцінки корпоративної соціальної відповідальності. Проаналізовано діяльність підприємства ТОВ «МЕДІА-МАКС» та його фінансові показники. Досліджено внутрішнє та зовнішнє середовище компанії. Особливу увагу приділено оцінці наявного стану корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві ТОВ «МЕДІА- МАКС». Побудовано матрицю стратегічного положення корпоративної соціальної відповідальності за методом SPACE-аналізу. Підприємству запропоновано інвестиційний проєкт з відкриття відділу, який займатиметься саме корпоративною соціальною відповідальністю, веденням нефінансової звітності та розробкою й реалізацією соціально-відповідальних проєктів. Встановлено, що впровадження відділу є інвестиційно привабливим і доцільним: NPV складе 128,35 тис.грн., а термін окупності займе 2 роки і 6,6 міс.
The work deals with the theoretical aspects of enterprise management based on corporate social responsibility. The essence and principles of corporate social responsibility, the main standards that regulate activities in this area and methods of assessing corporate social responsibility are considered. The activity of «MEDIA-MAX» LLC and its financial indicators were analyzed. The internal and external environment of the company was studied. Special attention was paid to the assessment of the current state of corporate social responsibility at the «MEDIA-MAX» LLC enterprise. A matrix of the strategic position of corporate social responsibility was constructed using the SPACE-analysis method. The company has been offered an investment project to open a department that will deal with corporate social responsibility, non-financial reporting, and the development and implementation of socially responsible projects. It was established that the implementation of the department is attractive and expedient for investment: the NPV will be 128,35 thousand hryvnias, and the payback period will take 2 years and 6,6 months.
Description: ⬇️ Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
URI: http://local.lib/diploma/2023Zbikovska.pdf
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збиковська_реферат.pdf170,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.