Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11461
Title: Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством
Other Titles: Analysis of cash flows in the enterprise management system
Authors: Кошельок, Г.В.
Грінченко, Р.В.
Koshelek, H.
Hrinchenko, R.
Citation: Кошельок Г. В. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством / Г. В. Кошельок, Р. В. Грінченко // Галицький економічний вісник. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – № 2. – Т. 63. – С. 231-242.
Issue Date: 2020
Keywords: грошові потоки
інформаційна база
методи аналізу
інформаційне забезпечення аналізу
оборотний капітал
притік
відтік
управління
cash flows
information base
methods of analysis
analysis information support
working capital
inflow
outflow
management
стаття
Abstract: У статті розглянуто сутність аналізу грошових потоків як складової системи управління підприємством. Проведення аналізу грошових потоків дозволяє оцінити діяльність підприємства у минулому, нинішньому часі та може бути використано для планування й прогнозування грошових потоків у майбутньому. Доведено, що аналіз грошових потоків є необхідною умовою для прийняття ефективних управлінських рішень, він дозволяє визначити основні тенденції та закономірності розвитку підприємства. Зазначено, що аналіз грошових потоків доречно проводити виходячи з поставлених завдань, інформаційної бази та потреб користувачів. Для цього можна використовувати експрес-аналіз і поглиблений комплексний аналіз грошових потоків підприємства. Розкрито значення інформації про рух грошових коштів, тому що достовірна й об’єктивна інформація є важливим інструментом для внутрішніх і зовнішніх користувачів, котрі на її основі можуть оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти певні управлінські рішення. Досліджено місце грошових коштів у формуванні оборотного капіталу як складової у його структурі. За результатами аналізу структури капіталу можна судити про ступень ліквідності вкладення оборотних активів. Наведено практичні аспекти аналізу грошових потоків за допомогою запропонованих методів на прикладі акціонерного товариства. Визначено, що формування грошових потоків пов’язано зі станом розрахунків підприємства, запропоновано використовувати відповідну групу показників. Доведено, що для уникнення дефіциту або профіциту (надлишку) грошових коштів необхідно домогтися збалансованості обсягів позитивного та негативного потоків грошових коштів. Для аналізу попередження дефіцитного чистого потоку визначають наявність або відсутність касових розривів, для чого можуть бути використані такі показники: частота, тривалість, глибина касового розриву. Результати дослідження показали, що проведення аналізу грошових потоків підприємства дозволяє об’єктивно оцінити рівень ефективності управління фінансово-господарської діяльності підприємства, можливість його функціонувати у сучасних реаліях. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками.
The essence of cash flow analysis as a component of enterprise management system is considered in the article. Conducting cash flow analysis allows us to evaluate the past, present, and can be used to plan and forecast cash flows in the future. It is proved that the analysis of cash flows is a prerequisite for making effective management decisions, it allows to determine the main trends and patterns of enterprise development. It is stated that it is appropriate to carry out a cash flow analysis based on the tasks, information base and user needs. For this purpose it is possible to use express analysis and in-depth comprehensive analysis of the enterprise cash flows. The value of cash flow information is disclosed, because reliable and objective information is an important tool for internal and external users, which on its basis can evaluate the financial condition of the enterprise and make certain management decisions. The place of cash in the formation of working capital as a component in its structure is investigated. Based on the analysis of the capital structure, one can judge the degree of liquidity of the investment of current assets. Practical aspects of the analysis of cash flows using the proposed methods on the example of a joint stock company are presented. It is determined that the formation of cash flows is related to the state of the enterprise's calculations, and it is proposed to use the appropriate group of indicators. It is proved that in order to avoid cash deficit or surplus (surplus) it is necessary to achieve a balance of positive and negative cash flows. To analyze the deficit of net deficit flow determine the presence or absence of cash gaps, for which the following indicators can be used: frequency, duration, depth of the cash gap. The results of the study showed that the analysis of cash flows of the enterprise allows to objectively assess the level of efficiency of management of financial and economic activity of the enterprise, its ability to function in modern realities. Recommendations are given to improve the effectiveness of cash flow management.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11461
Other Identifiers: DOI.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.231
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.