Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11462
Title: Відмінність адаптації від інших теоретичних підходів до управління підприємством
Other Titles: Differences of adaptation from other theoretical approaches to enterprise management
Authors: Кошельок, Г.В.
Грінченко, Р.В.
Koshelek, H.
Hrinchenko, R.
Citation: Грінченко Р. В. Відмінність адаптації від інших теоретичних підходів до управління підприємством / Р. В. Грінченко, Г. В. Кошельок // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2019. – № 7-8 (270-271). – С. 27-44.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: інжиніринг
реінжиніринг
бізнес-процес
бізнес-модель
адаптація
чинники
компоненти
управління
engineering
reengineering
business process
business model
adaptation
factors
components
management
стаття
Abstract: У статті розглянуто сутність концепцій «глобальне управління якістю», «реінжиніринг бізнес-процесів», «бізнес-процес менеджменту». З’ясовано особливості генезису теоретичних підходів даних концепцій управління на сучасному етапі, їх властивості, визначено переваги та недоліки кожної з них, виділені основні базові елементи, на яких базується кожна із концепцій управління. У дослідженні доведено, що для формування механізму управління адаптацією підприємств до змін необхідно визначити чинники, що впливають на формування системи управління якістю підприємств. Визначення цих чинників створює для підприємства додаткові переваги при впровадженні елементів глобального управління якістю у свою діяльність, уточнено, що глобальне управління якістю може виступати одним із складових елементів управління адаптацією підприємств до змін. Авторами запропонований власний підхід, за яким під бізнес-інжинірингом розуміється поступова розробка та впровадження нової методології управління підприємством для адаптації його до змін зовнішнього середовища та виходу на більш високі показники ефективності діяльності. Бізнес-інжиніринг зобов'язаний охоплювати комплексно всі сфери та бізнес-процеси діяльності підприємства, та бути сформованим за всіма напрямами існуючих функцій управління підприємствами. Визначено відмінності між теоретичними підходами до управління адаптацією підприємств до змін: глобальним управлінням якістю, реінжинірингом бізнес-процесів та бізнес-процес менеджментом. У дослідженні доведено, що бізнес-процеси повинні мати основну головну мету здійснення таких кардинальних змін на підприємстві, тобто для впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві повинні скластися такі умови діяльності, які вимагають кардинальних, радикальних змін. Найскладнішим елементом у цій системі виступає відмова від застарілих схем і правил здійснення роботи.
The article deals with the essence of the concepts of "global quality management", "business process reengineering", "business process management". The peculiarities of the genesis of the theoretical approaches of these concepts of management at the present stage are investigated, their properties, the advantages, and disadvantages of each of them, the basic elements on which each of the concepts of management is based. In the study it is proved that to form a mechanism for managing the adaptation of enterprises to changes, it is necessary to identify the factors that influence the formation of the enterprise quality management system. Identifying these factors creates additional benefits for the enterprise when incorporating elements of global quality management into its operations, and clarifies that global quality management can be one of the components of enterprise adaptation management to change. The authors propose their approach, by which business engineering means the gradual development and implementation of a new enterprise management methodology to adapt it to changes in the environment and to reach higher performance indicators. Business engineering is obliged to cover all spheres and business processes of enterprise activity, and to be formed in all directions of existing functions of enterprise management. The differences between the theoretical approaches to managing the adaptation of enterprises to change are identified: global quality management, business process reengineering, and business process management. The study shows that business processes should have the main purpose of making such drastic changes in the enterprise, that is, to implement reengineering of business processes in the enterprise, such conditions of activity that require drastic, radical changes must be formed. The most difficult element in this system is the abandonment of outdated schemes and rules of operation.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11462
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.