Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12195
Title: Створення організаційно-економічних умов зростання продуктивності праці персоналу підприємства
Other Titles: Creation of organizational and economic conditions of increasing the labor productivity growth of enterprise personnel
Authors: Орленко, О.М.
Танасюк, І.М.
Orlenko, O.
Tanasiuk, I.
Citation: Орленко О. М. Створення організаційно-економічних умов зростання продуктивності праці персоналу підприємства / О. М. Орленко, І. М. Танасюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – № 11 (263). – С. 179-196.
Issue Date: 2018
Keywords: продуктивність праці
персонал підприємства
організаційно-економічні умови підвищення продуктивності праці
трансфер технологій
мотивація
корпоративні системи управління
labor productivity
enterprise staff
organizational and economic conditions for improving labor productivity
technology transfer
motivation
corporate management systems
стаття
Abstract: У статті розглянуто важливість проблеми забезпечення зростання продуктивності праці персоналу вітчизняних підприємств. Продемонстровано низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств та тенденцію погіршення технологічної готовності суб'єктів господарювання нашої країни, що суттєво знижує рівень продуктивності праці працівників та погіршує конкурентні позиції вітчизняного бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринках. Доведено необхідність створення відповідних організаційно-економічних умов зростання продуктивності праці персоналу вітчизняними підприємствами. Однією з найважливіших організаційно-економічних умов, здатних суттєво підвищити продуктивності праці, є розвиток трансферу технологій, головним завданням якого є сприяння комерціалізації науково-технологічного потенціалу підприємств країни за рахунок чого створюються умови для подальшого зростання продуктивності праці. Обґрунтовано, що низький рівень розвитку української мережі трансферу технологій суттєво гальмує поширення новітніх технологій на вітчизняних підприємствах. Тому задля вирішення цієї проблеми необхідно активізувати процеси інтеграції вітчизняної мережі трансферу технологій до європейських структур. Також доцільно забезпечити передумови для активної розробки вітчизняних новітніх технологій шляхом вдосконалення законодавчої бази в області трансферу технологій, розробки державної політики в сфері комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, активізації розвитку інфраструктури українського ринку технологій, і залучення підприємств до роботи з існуючою інтелектуальною власністю, а також створення умов для їх співпраці з освітніми та науковими закладами. Відзначено, що чинники, які перешкоджають розвитку вітчизняної інноваційної сфери і застосуванню трансферу технологій можна поділити на 3 групи: економічні, виробничі та інші. Також однією з найважливіших організаційно-економічних умов підвищення продуктивності праці персоналу підприємств є вдосконалення та перебудова методів організації та управління на вітчизняних підприємствах, оскільки останні спроможні нівелювати позитивний ефект від технологічних інновацій. Одним з варіантів даних умов є вдосконалення систем мотивації персоналу, а також запровадження корпоративних систем управління на підприємствах, що здатне суттєво підвищити ефективність використання персоналу та інших видів ресурсів.
The article considers the importance of the problem of ensuring the growth of labor productivity of personnel of domestic enterprises. The low level of innovative activity of domestic enterprises and the tendency to reduce the technological readiness of business entities of our country are demonstrated, which significantly reduces the level of labor productivity of workers and worsens the competitive position of domestic business in the domestic and foreign markets. The necessity of creating the appropriate organizational and economic conditions for the growth of personnel productivity by domestic enterprises is proved. One of the most important organizational and economic conditions that can significantly increase personnel productivity is the development of technology transfer, the main task of which is to promote the commercialization of the scientific and technological potential of the country's enterprises, which creates the conditions for further growth in labor productivity. It is proved that the low level of development of the Ukrainian technology transfer network significantly inhibits the dissemination of the latest technologies in domestic enterprises. Therefore, to solve this problem, it is necessary to intensify the processes of integration of the domestic technology transfer network with European structures. It is also advisable to provide the prerequisites for the active development of domestic latest technologies by improving the legislative framework in the field of technology transfer, developing public policies in the field of commercialization of intellectual property results, enhancing the development of the Ukrainian technology market infrastructure and attracting enterprises to work on existing intellectual property, as well as creating conditions for their cooperation with educational and scientific institutions. It is noted that factors that impede the development of domestic innovation and the use of technology transfer can be divided into 3 groups: economic, industrial and others. One of the most important organizational and economic conditions for increasing labor productivity is the improvement and restructuring of the methods of organization and management at domestic enterprises, since the latter are able to level the positive effect of technological innovations. One of the options for these conditions is the improvement of personnel motivation systems, as well as the introduction of corporate management systems at enterprises, which can significantly increase the efficiency of personnel use and other types of resources.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12195
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.