Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12238
Title: Використання інтелектуальної власності світовий досвід
Other Titles: Use of intellectual property: world experience
Authors: Семенова, В.Г.
Semenova, V.
Citation: Семенова В. Г. Використання інтелектуальної власності : світовий досвід / В. Г. Семенова. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : новий погляд : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 13-14 листоп. 2015 р.). / Східноукр. ін-т економіки та упр. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – С. 122-123.
Issue Date: 2015
Keywords: інтелектуальна власність
ресурси
інтеграція
індустріальне суспільство
розвиток
intellectual property
resources
integration
industrial society
development
тези доповідей
Abstract: Учасний рівень розвитку науки і техніки вимагає від підприємств постійного впровадження досягнень науково-технічного прогресу для підвищення їх конкурентоспроможності. Відбувається якісне оновлення засобів праці, поява високоефективних технологій. Нові умови господарювання, ринкове середовище вимагають переосмислення підходів до організації діяльності підприємств і глибокого вивчення чинників ефективності діяльності. На українських підприємствах тривалий час відбувається скорочення кількості нових зразків нової техніки та продукції, зниження їх технічного рівня виробництва і тривале освоєння інновацій, що призводить до того, що Україна при існуючому стані інноваційного розвитку в найближче десятиліття приречена на нездатність увійти у світовий ринок і серйозно конкурувати з розвиненими країнами. Тому важливого значення набуває інтенсифікація інноваційних процесів та процесів формування і ефективного використання інтелектуальної власності підприємств.
The current level of development of science and technology requires companies to constantly implement the achievements of scientific and technological progress to increase their competitiveness. There is a qualitative renewal of means of labor, the emergence of highly efficient technologies. New economic conditions, market environment require a rethinking of approaches to the organization of enterprises and in-depth study of efficiency factors. Ukrainian enterprises have long been reducing the number of new models of new equipment and products, reducing their technical level of production and long-term development of innovations, which leads to the fact that Ukraine in the current state of innovative development in the next decade is doomed to fail to enter the world market and compete with developed countries. Therefore, the intensification of innovation processes and processes of formation and effective use of intellectual property of enterprises becomes important.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12238
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.