Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12239
Title: Аналіз джерел фінансування процесів формування інтелектуальної власності підприємств
Other Titles: Analysis of sources of financing the processes of formation of intellectual property of enterprises
Authors: Семенова, В.Г.
Semenova, V.
Citation: Семенова В. Г. Аналіз джерел фінансування процесів формування інтелектуальної власності підприємств / В. Г. Семенова // Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія / за заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка. – Суми: Видавець СНАУ. – 2018. – С. 378-383.
Issue Date: 2018
Keywords: інтелектуальна власність
промислові підприємства
винаходи
інноваційна діяльність
intellectual property
industrial enterprises
inventions
innovative activity
глава з книги
Abstract: Розвиток вітчизняних підприємств промислового комплексу в Україні знаходиться сьогодні під впливом багатьох факторів. Важливого значення набувають в наш час інноваційні перетворення на підприємствах та процеси формування інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність виступає в сучасних умовах важливим підґрунтям забезпечення конкурентних преваг на ринках збуту і зростання іміджу та вартості підприємства. Разом з тим протягом останніх років спостерігається тенденція до уповільнення інноваційної активності вітчизняних підприємств, що перешкоджає процесам формування інтелектуальної власності.
The development of domestic industrial enterprises in Ukraine today is influenced by many factors. Innovative transformations at the enterprises and processes of formation of intellectual property acquire importance nowadays. Intellectual property in modern conditions is an important basis for ensuring competitive advantages in markets and growth of the image and value of the enterprise. At the same time, in recent years there has been a tendency to slow down the innovative activity of domestic enterprises, which hinders the process of formation of intellectual property.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12239
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.