Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1238
Title: Авторегресійний аналіз іноземних інвестицій в Україну
Other Titles: Авторегрессионный анализ иностранных инвестиций в Украину
Autoregressive analysis of foreign investments in Ukraine
Authors: Погорєлова, Т.В.
Піскун, А.В.
Погорелова, Т.В.
Пискун, А.В.
Pogorelova, T.
Piskun, A.
Citation: Погорєлова Т. В. Авторегресійний аналіз іноземних інвестицій в Україну / Т. В. Погорєлова, А. В. Піскун // Науковий вісник. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2010. - № 16 (117). – С. 145–154.
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський державний економічний університет
Keywords: інвестиції
авторегресія
тіснота кореляційного зв’язку
статистичні гіпотези
похибка першого роду
похибка другого роду
авторкореляція
точковий прогноз
гранічна помилка
похибка прогнозу
инвестиции
авторегрессия
теснота корреляционных связей
статистические гипотезы
ошибка первого рода
ошибка второго рода
автокорреляция
точечный прогноз
предельная ошибка
ошибка прогноза
investments autoregression
the tightness of correlations
statistical hypothesis
the error of the first kind
the error of the second kind
autocorrelation point forecast
margin of error
the prediction error
Abstract: Аналізуються теоретичні та практичні аспекти використання статистичних методів, зокрема авто регресійного факторного аналізу, для виявлення та оцінювання причино-наслідкових зв’язків між показниками, що характеризують інвестиційні процеси в Україні.
Анализируются теоретические и практические аспекты применения статистических методов, в частности авторегрессионного факторного анализа, для выявления и оценки причинно-следственных связей между показателями, характеризующими инвестиционные процессы в Украине.
The theoretical and practical aspects of the application of statistical methods, in particular the autoregressive factor analysis to identify and assess causal relationships between indicators of the investment processes in Ukraine.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1238
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.