Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12959
Title: Аналіз ефективності використання оборотних активів на торгівельному підприємстві
Other Titles: Analysis of the efficiency of using current assets at a trading enterprise
Authors: Чернишова, Л.В.
Chernyshova, L.
Citation: Чернишова Л. В. Аналіз ефективності використання оборотних активів на торгівельному підприємстві / Л. В. Чернишова, О. Г. Міогло // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції : збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 17-18 листопада 2020 р. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2020. – С. 223–225.
Issue Date: 2020
Publisher: ПП Вишемирський В.С.
Keywords: боротні активи
аналіз
підприємство
ефективність
current assets
analysis
enterprise
efficiency
Abstract: Ринкова економіка потребує від підприємств України постійного зацікавлення у стабільному та ритмічному функціонуванні. Тому досягнення високих економічних результатів потребує розробки ефективної та обґрунтованої політики управління активами. Оборотні активи є одними із 224 складових загальної ефективності управління. Вони займають значну частку серед активів підприємства. Саме від ефективності їх використання залежить рівень ліквідності підприємства, його фінансова стійкість, платоспроможність та рентабельність.
The market economy requires from the enterprises of Ukraine constant interest in stable and rhythmic functioning. Therefore, achieving high economic results requires the development of an effective and sound asset management policy. Current assets are one of the 224 components of overall management efficiency. They occupy a significant share among the assets of the enterprise. The level of liquidity of the enterprise, its financial stability, solvency and profitability depend on efficiency of their use.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12959
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.