Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13156
Title: Development of innovative activity as a factor of economic growth in Ukraine
Other Titles: Розвиток інноваційної діяльності як фактор економічного зростання в Україні
Authors: Podgorny, A.
Vitkovskaya, E.
Olvinskaya, Yu.
Samotoenkova, E.
Підгорний, А.З.
Вітковська, К.В.
Ольвінська, Ю.О.
Самотоєнкова, О.В.
Citation: Podgornyj A. Development of innovative activity as a factor of economic growth in Ukraine / A. Podgornyj, J. Olvinskaya, O. Samotoenkova, K. Vitkovskaja // Ефективна економіка. – 2021. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8751
Issue Date: 2021
DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.81
Keywords: Global Innovation Index
dynamics
innovation activity
innovation development
innovative enterprises
innovation performance
trends
Глобальний індекс інновацій
динаміка
інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
інноваційні підприємства
результативність інновацій
тенденції
Abstract: The article argues the role of the innovative type of development as the foundation that determines the country's economic power and its prospects in the world market. The purpose of the study is to consider the main indicators of innovative development and the rationale for rating assessing innovative activities of the country, international comparisons of the development of research and innovation. A study of literary sources and approaches to solving the problem of innovative development showed that many of its aspects require constant monitoring and analysis. Necessary and relevant is the further study of the state, trends, structural changes, the effectiveness of innovation in all areas of the economy. The research of the processes of innovative activity in the article was carried out in the following logical sequence: the international experience of determining the ranking of innovative countries of the world was considered; an overview of the system of international indices of innovative development; The methodology for calculating the Global Innovation Index is considered; compares the components of the Global Innovation Index for selected countries of the world and Ukraine; assessed the strengths and weaknesses of the innovation system of Ukraine. The methodological tools of the study were the methods of statistical analysis; the period of the study was selected from 2010 to 2019. The innovation activity in Ukraine was chosen as the research object, since the effectiveness of the innovation sphere is a decisive factor in ensuring the competitiveness of the economy. The article presents the results of a statistical study, which indicate that in Ukraine there is no clear tendency for the progressive development of innovative activity, a sharp drop replaces positive changes in the dynamics in innovative activity. Such fluctuations in innovation processes are explained by many reasons: a reduction in financing as a percentage of GDP, a decrease in investment, a reduction in the number of industrial enterprises and others. The results of the study may be useful for management structures dealing with the restoration and development of national economies, for entrepreneurs and businessmen who are deciding on the issues of attracting investments and expanding production, and for economists dealing with problems of innovative development.
У статті аргументована роль інноваційного типу розвитку як фундаменту, що визначає економічну потужність країни і її перспективи на світовому ринку. Метою проведеного дослідження є розгляд основних індикаторів інноваційного розвитку та обґрунтування рейтингового оцінювання інноваційної діяльності країни, міжнародні зіставлення розвитку науково-дослідної та інноваційної діяльності, статистичний аналіз динаміки і структури інноваційних процесів в економіці України, виявлення особливостей, тенденцій і шляхів активізації інноваційної діяльності підприємств. Вивчення літературних джерел і підходів до вирішення проблеми інноваційного розвитку показали, що багато її аспекти вимагають постійного моніторингу та аналізу. Необхідним та актуальним є подальше дослідження стану, тенденцій, структурних змін, результативності інноваційної діяльності в усіх сферах економіки. Дослідження процесів інноваційної діяльності в статті проведено в наступній логічній послідовності: розглянуто міжнародний досвід визначення рейтингу інноваційних країн світу; дан огляд системи міжнародних індексів інноваційного розвитку; розглянута методика розрахунку Глобального індексу інновацій; проведено порівняння складових Global Innovation Index за окремими країнами світу та України; дана оцінка слабких і сильних сторін інноваційної системи України. Методологічним інструментарієм проведеного дослідження стали методи статистичного аналізу, періодом дослідження обрані роки з 2010 по 2019. Об'єктом дослідження обрана інноваційна діяльність в Україні, оскільки ефективність інноваційної сфери є вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності економіки. У статті представлені результати статистичного дослідження, які свідчать про те, що в Україні не спостерігається чітка тенденція поступального розвитку інноваційної діяльності, позитивні зміни в динаміці змінюються різким падінням інноваційної активності. Такі коливання інноваційних процесів пояснюються багатьма причинами: скороченням фінансування у відсотках до ВВП, зменшенням інвестицій, скороченням кількості промислових підприємств і іншими. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для управлінських структур, що займаються питаннями відновлення та розвитку національної економії, для підприємців і бізнесменів, які вирішують питання залучення інвестицій і розширення виробництва, для економістів, що займаються проблемами інноваційного розвитку.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13156
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Development of innovative activity as a factor of economic growth in Ukraine.pdf286,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.