Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13188
Title: Credit support for agricultural development: comparative characteristics of Ukraine and Kazakhstan
Other Titles: Кредитна забезпечення розвитку АПК: порівняльна характеристика України та Казахстану
Authors: Kovalenko, V.
Sheludko, S.
Sergeeva, E.
Kyriazova, T.
Yesina, O.
Коваленко, В.В.
Шелудько, С.А.
Сергєєва, О.С.
Кир’язова, Т.О.
Єсіна, О.Г.
Citation: Kovalenko V. Credit support for agricultural development: comparative characteristics of Ukraine and Kazakhstan / V. Kovalenko, S. Sheludko, O. Sergeeva, T. Kyriazova, O. Yesina // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2021. – № 391. – Vol. 3. – Р. 72–80.
Issue Date: 2021
DOI: https://doi.org/10.32014/2021.2518-1467.101
Keywords: agro-industrial complex
bank
lending
credit provision
financial support
агропромисловий комплекс
банки
кредитування
кредитна безпека
фінансова підтримка
Abstract: The paper examines the current features of bank lending to agricultural enterprises in Ukraine and Kazakhstan. It is proved that the agricultural entrepreneurship of the compared countries’ economies increasingly needs the financial investments, necessary for the renewal and technological modernization of production. The purpose of the paper is to analyze the state of lending to agricultural enterprises in Ukraine and Kazakhstan, study its volume, identify the main directions of changes in its structure by type of credit services, as well as assess trends and prospects for its development. Section 1 of the article identifies the features of banks’ credit policy concerning lending to agricultural enterprises. It is presented the methodological approach to the comparative assessment of the development of the agro-industrial complex of Ukraine and Kazakhstan. It is identified the main provisions of strategies for the development of agricultural production in Ukraine and Kazakhstan. It is substantiated features of banks’ credit policy in lending to agricultural enterprises, which restrain the active growth of lending to the agro-industrial complex. Section 2 of the article provides a comparative description of Ukraine and Kazakhstan in terms of credit support to the industry. It is established that the most attractive for bank lending are large agricultural enterprises in terms of production and yield. It is proved the importance of direct state financial support for economic entities of the agro-industrial complex through the mechanisms of cheaper loans and compensation of lease payments. In the final section, the authors highlight the key priorities of accelerating the development of bank lending to agricultural enterprises in Ukraine and Kazakhstan by increasing budget support, rational use of budget funds, lower interest rates for agriculture, improving methods of assessing the creditworthiness of borrowers with concern of specific production.
У статті досліджено сучасні особливості банківського кредитування сільськогосподарського підприємництва в Україні та Казахстані. Доведено, що сільськогосподарське підприємництво економіки країн, що порівнюються, все більше потребує фінансових вкладень, необхідних для оновлення та модернізації виробництва. Метою статті є аналіз кредитування сільськогосподарського галузі України і Казахстану, вивчення його обсягу, виявлення основних напрямків зрушень в його структурі за видами кредитних послуг, а також оцінка тенденцій і перспектив його розвитку. У розділі 1 статті визначено особливості кредитної політики банків при кредитуванні сільськогосподарських підприємств, представлений методологічний підхід авторів до порівняльної оцінки розвитку галузі АПК України та Казахстану. У розділі 2 статті проведена порівняльна характеристика України та Казахстану щодо кредитного забезпечення галузі. Встановлено, що найбільш привабливими для банківського кредитування є великі сільськогосподарські підприємства за обсягами виробництва і врожайністю. Проаналізовано ефективність виробництва продукції сільського господарства на 1 руб. кредитного забезпечення аграрного сектора України. Доведено важливість прямої державної фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу України і Казахстану через механізми здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів. У підсумковому розділі автори висвітлюють ключові пріоритети прискорення розвитку банківського кредитування сільськогосподарського підприємництва України і Казахстану на підставі збільшення бюджетної підтримки, раціонального використання бюджетних коштів, зниження процентних ставок для сільськогосподарської галузі, вдосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальників, з урахуванням специфіка сільськогосподарського виробництва.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13188
Appears in Collections:Кафедра банківської справи
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.