Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13416
Title: До питання індексного аналізу грошового обігу України
Other Titles: On the issue of index analysis of money circulation in Ukraine
Authors: Погорєлова, Т.В.
Pogorelova, Т.
Citation: Погорєлова Т. В. До питання індексного аналізу грошового обігу України / Т. В. Погорєлова // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 328 - 330.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: статистичні методи
грошовий ринок
індексний аналіз
індексний метод ланцюгових підстановок
індексний метод ізольованого впливу факторів
ВВП України
грошова маса
швидкість обігу грошей
statistical methods
money market
index analysis
index method of chain substitutions
index method of isolated influence of factors
GDP of Ukraine
money supply
money circulation rate
Abstract: Розкрито сутність грошового обігу, наведено показники швидкості обігу грошової маси. На підставі рівняння обміну побудовано індексну двохфакторну модель грошового обігу. Проаналізовано вплив факторів на зміну ВВП України за допомогою індексного методу ланцюгових підстановок та індексного методу ізольованого впливу факторів (без пропорційного розподілу й з пропорційним розподілом). Доведено переваги кожного методу індексного аналізу розкладання абсолютного приросту ВВП.
The essence of money circulation is revealed, indicators of speed of money supply circulation are resulted. Based on the exchange equation, an index two-factor model of money circulation is constructed. The influence of factors on the change of GDP of Ukraine by means of the index method of chain substitutions and the index method of the isolated influence of factors (without proportional distribution and with proportional distribution) is analyzed. The advantages of each method of index analysis of the decomposition of absolute GDP growth are proved.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13416
Other Identifiers: JEL сlassification: С150; Е170; Е510
УДК 311(075.8)
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.