Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13426
Title: Відкриті дані як інструмент інформаційної підтримки бізнесу
Other Titles: Open data as a tool for business information support
Authors: Єсіна, О.Г.
Yesina, O.
Citation: Єсіна О. Г. Відкриті дані як інструмент інформаційної підтримки бізнесу / О. Г. Єсіна // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. ‒ С. 420-422.
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім «Гельветика»
Keywords: відкриті дані
Open Data
набори відкритих даних
публічна інформація
open data
open data sets
public information
Abstract: Розглянуто поняття «відкриті дані». Наведено законодавча база використання відкритих даних. Окреслено переваги використання відкритих даних для бізнесу. Підкреслено, що сервіси на основі відкритих даних дають бізнесу конкурентну перевагу - можливість приймати оперативні управлінські рішення; допомагають підприємцям уникати корупційних ризиків і вирішувати проблеми, з якими може стикатися бізнес в Україні.
The concepts of "open data" are considered. The legislative base for the use of open data is presented. The advantages of using open data for business are determined. It was emphasized that services based on open data give business a competitive advantage - the ability to make operational management decisions; help entrepreneurs avoid corruption risks and solve problems that business in Ukraine may face.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13426
Appears in Collections:Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологійItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.