Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13492
Title: Аналітична оцінка діяльності малих підприємств на рівні регіону
Other Titles: Analytical assessment of small businesses at the regional level
Authors: Чернишова, Л.В.
Chernyshova, L.
Citation: Чернишова Л. В. Аналітична оцінка діяльності малих підприємств на рівні регіону / Л. В. Чернишова // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях : зб. матеріалів ХIХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Одеського національного економічного університету, 17-18 травня 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, ОНЕУ. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 412–414.
Issue Date: 2021
Keywords: оцінка
діяльність
малі підприємства
evaluation
activities
small businesses
Abstract: Запропонована методика, по-перше, дає змогу за необхідності приймати оперативні та стратегічні рішення з уточнення чи перегляду дій, що сприятимуть підвищенню ефективності функціонування малих підприємств; по-друге, встановлення розходження та зміни, що відбуваються на малих підприємствах, дуже важливі в період їх становлення і розвитку; по -третє, оцінка ділової активності й потенційних можливостей знаходить застосування при стратегічному плануванні малого бізнесу і формуванні інвестиційної політики на рівні регіону.
The proposed method, firstly, allows, if necessary, to take operational and strategic decisions to refine or revise actions that will help increase efficiency functioning of small enterprises; second, the establishment of differences and changes that occur in small businesses, very important in the period of their formation and development; Thirdly, assessment of business activity and potential opportunities is used in strategic small business planning and investment policy formation at the regional level.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13492
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.