Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15276
Title: Економічний аналіз суб’єктів господарювання
Other Titles: Economic analysis of economic entities
Authors: Волкова, Н.А.
Гайдаєнко, О.М.
Семенова, К.Д.
Подвальна, Н.Е.
Чернишова, Л.В.
Volkova, N.
Gaidaienko, O.
Semenova, K.
Podvalna, N.
Chernyshova, L.
Citation: Економічний аналіз суб’єктів господарювання: навч. посіб. / Н. А. Волкова, О. М. Гайдаєнко, К. Д. Семенова, та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Одеса: ОНЕУ. – 2022. – 217 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: економічний аналіз
ефективність
виробничі ресурси
фінансові результати
витрати діяльності
фінансовий стан
economic analysis
efficiency
production resources
financial results
activity costs
financial status
Abstract: Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальних дисциплін «Економічний аналіз», «Організація і методика економічного аналізу» для студентів усіх напрямів підготовки економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У навчальному виданні висвітлено сукупність теоретичних і практичних питань на основі аналізу бізнес-процесів суб’єктів господарювання. Програмний матеріал із теорії та практики економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів буде сприяти підвищенню якості управлінських рішень, їх аналітичного обґрунтування. Таким чином, використання навчального посібника спрямоване на посилення аналітичних компетенцій практикуючих економістів, здобувачів вищої освіти з економічних спеціальностей, підвищення якості їх теоретичної та практичної підготовки, що є запорукою підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих закладів освіти, а також може використовуватися працівниками економічних підрозділів суб’єктів господарювання різних галузей економіки.
The study guide was prepared in accordance with the program of study disciplines "Economic analysis", "Organization and methods of economic analysis" for students of all areas of training in economic specialties of higher educational institutions. The educational edition covers a set of theoretical and practical issues based on the analysis of business processes of economic entities. Program material on the theory and practice of economic analysis of business entities will contribute to improving the quality of management decisions and their analytical justification. Thus, the use of the textbook is aimed at strengthening the analytical competencies of practicing economists, students of higher education in economic specialties, improving the quality of their theoretical and practical training, which is the key to increasing competitiveness in the labor market. The study guide is intended for students, graduate students and teachers of higher education institutions, and can also be used by employees of economic divisions of economic entities in various sectors of the economy.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15276
Other Identifiers: УДК 657:005(075.8)
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економічний аналіз 2022.pdf4,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.