Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1544
Title: Міжнародна економіка
Other Titles: Международная экономика
International economic
Authors: Козак, Ю.Г.
Ковалевський, В.В.
Воронова, О.В.
Козак, Ю.Г.
Ковалевский, В.В.
Воронова, Е.В.
Kozak, Y.
Kovalevsky, V.
Voronova, E.
Citation: Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: навч. посіб. - 2-ге вид. перероб. та доп. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, В.В. Ковалевський [та інш.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 1467 с.
Issue Date: 2008
Publisher: Центр навчальної літератури
Keywords: мікроекономіка
макроекономіка
міжнародна економіка
микроэкономика
макроэкономика
международная экономика
microeconomics
macroeconomics
international economics
Abstract: У другому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна еко-номіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції. Макроекономічний аналіз слугує вивченню валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації. Логічним завершенням змісту посібника є роз-гляд проблем регулювання міжнародної мікро- та макроекономіки. У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести й додатки, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом. Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі міжнародних економічних відносин.
Во втором, переработанном и дополненном издании учебного пособия основные проблемы функционирования и развития международной экономики рассматриваются в системе современной экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, международная эко-экономика). С помощью инструментов микроэкономического анализа освещаются основные теории международной торговли и торговой политики, межстрановая мобильность факторов производства, проблемы и последствия экономической интеграции. Макроэкономический анализ служит изучению валютных курсов, платежного баланса, функционирования международных финансовых рынков в условиях глобализации. Логическим завершением содержания пособия является розгляд проблем регулирования международной микро - и макроэкономики. В учебном пособии представлены ключевые понятия, вопросы для самоконтролю, тесты и приложения, что будет способствовать активизации самостоятельной работы над курсом. Пособие предназначается для преподавателей, студентов экономических вузов и факультетив, а также для специалистов-практиков в области международных экономических отношений.
The second , revised and expanded edition of the manual operation and main problems of the international economy are discussed in the contemporary economic theory ( microeconomics , macroeconomics , international economics ). With the tools of microeconomic analysis covers the main theories of international trade and trade policy , international mobility of factors of production problems and the effects of economic integration. Macroeconomic analysis serves as a study of exchange rates , balance of payments , the functioning of international financial markets in the face of globalization. The logical conclusion of the contents of the manual is to examine the problems of international regulation of micro-and macroeconomics. In the book presents the key concepts , questions for self tests and applications that will boost self-study over the course . The manual is intended for teachers, students of economic faculties and universities, as well as for practitioners in the field of international economic relations.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1544
Appears in Collections:Кафедра міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міжнародна економіка.pdf13,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.