Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15632
Title: Звітність підприємств: особливості складання та її аналіз (на прикладі ТОВ «Телекарт-Прилад»)
Other Titles: Reporting of enterprises: peculiarities of compilation and its analysis (based on the example of "Telecart-Prilad", LLC)
Authors: Тонгобаш, Т.Д.
Citation: Звiтнiсть пiдприємств:особливостi складання та її аналiз на прикладi ТОВ "Телекарт-Прилад" : квалiфiкацiйна робота на здобуття освiтнього ступеня магiстра : спец.071 "Облiк i оподаткування" за освiтньою програмою "Облiк, аудит i оподаткування пiдприємницької дiяльностi" / Тетяна Дмитрiвна Тонгобаш ; наук. кер. Ганна Олександрiвна Москалюк . - Одеса : ОНЕУ, 2022. - 92 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: звітність
контроль
аналіз
ефективність використання
управлінські рішення
користувачі
071 облік і оподаткування
reporting
control
analysis
efficiency of use
management decisions
users
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти щодо економічної сутності звітності підприємств, особливості її формування та питання проведення зовнішнього та внутрішнього контролю. Проаналізовано організація обліку підприємства, систему контролю, фінансово-господарський стан ТОВ «Телекарт-Прилад», динаміку, складу, структуру основних показників формування звітності на досліджуваному товаристві. Розроблено економіко-математичну модель процесів, що забезпечують підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ «Телекарт-Прилад». Запропоновано шляхи удосконалення складання звітності базового підприємства, за допомогою яких підприємство ТОВ «Телекарт-Прилад» зможе організувати ефективну систему ведення облікових, контрольних та аналітичних операцій щодо формування звітності.
The paper examines theoretical aspects regarding the economic essence of enterprise reporting, features of its formation, and issues of external and internal control. The accounting organization of the enterprise, the control system, the financial and economic condition of LLC "Telekart-Prylad", the dynamics, composition, and structure of the main indicators of reporting at the company under study were analyzed. The economic-mathematical model of the processes that ensure the improvement of the efficiency of the enterprise "Telekart-Prylad" LLC has been developed. Ways of improving the reporting of the base enterprise are proposed, with the help of which the company "Telekart-Prylad" LLC will be able to organize an effective system of conducting accounting, control and analytical operations regarding the formation of reports.
Description: Доступ до роботи тільки на території бібліотеки ОНЕУ, для переходу натисніть на посилання нижче
URI: http://local.lib/diploma/Tonhobash2022.pdf
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реферат Тонгобаш Т.Д. (1).pdf802,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.