Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16146
Title: Methodological Approach to Determining the Strategy Efficiencyof the Economic Mechanism Development for Innovation Implementation at Engineering Enterprises
Other Titles: Методичний підхід до визначення ефективності стратегії розвитку економічного механізму впровадження інновацій на машинобудівних підприємствах
Authors: Cherep, A.
Cherep, O.
Moskaliuk, Н.
Hostryk, A.
Mendela, І.
Череп, А.
Череп, О.
Москалюк, Г.О.
Гострик, О.М.
Мендела, І.
Citation: Cherep A. Methodological Approach to Determining the Strategy Efficiencyof the Economic Mechanism Development for Innovation Implementation at Engineering Enterprises / A. Cherep, O. Cherep, H. Moskaliuk and others // Proceedings of the International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES). – 2019. – Рp. 272-276.
Issue Date: 2019
DOI: DOI: 10.2991/MDSMES-19.2019.51
Keywords: strategy
limits of fluctuations
indices
efficiency
innovation activity
intensity
development
стратегія
межі коливань
показники
ефективність
інноваційна діяльність
інтенсивність
розвиток
Abstract: The expediency of innovation activization stimulation at industrial enterprises for the purpose of ensuring their competitiveness was proved. The methodological approach to determining the strategy efficiency of the innovation economic mechanism development (IEMD), which is based on the analysis of the main components and cover all the aspects of an enterprise’s innovation development, was suggested. The approach involves comparison of the effects with the standard minimum, maximum value of the required indices, the ratio of the innovation activity integrated indices according to the established limits, which allows comparing the value of the required index and will ensure the expected effect, intensification of all activity lines and definition of the innovation main directions. In the course of the study, the limit values of fluctuations in the enterprise’s innovation indices, innovation efficiency, availability of innovations at the enterprise and rate of their use were established. Accordingly, the degree of their development was found and the most optimum development strategy was selected.
Доведено доцільність стимулювання активізації інноваційної діяльності на промислових підприємствах з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності стратегії розвитку інноваційного економічного механізму (ІЕМР), який базується на аналізі основних складових і охоплює всі аспекти інноваційного розвитку підприємства. Підхід передбачає порівняння ефектів з нормативним мінімальним, максимальним значенням необхідних показників, співвідношення інтегральних показників інноваційної діяльності за встановленими межами, що дозволяє порівняти значення необхідного показника та забезпечить отримання очікуваного ефекту, інтенсифікацію всіх напрямів діяльності та визначення основних напрямів інноваційної діяльності. У ході дослідження встановлено граничні значення коливань індексів інноваційності підприємства, ефективності інноваційної діяльності, наявності інновацій на підприємстві та рівня їх використання. Відповідно, визначено ступінь їх розвитку та обрано найбільш оптимальну стратегію розвитку.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16146
Appears in Collections:Кафедра менеджменту організацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodological Approach to Determining.pdf329,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.