Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2839
Title: Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Одеського регіону
Other Titles: Анализ современного состояния сельскохозяйственных предприятий Одесского региона
Analysis of the current state of agricultural enterprises of Odessa region
Authors: Волкова, Н.А.
Волкова, Н.А.
Volkova, N.
Citation: Волкова Н. А. Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Одеського регіону / Н. А. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць / гол. ред. М. І. Звєряков; Одеський держ. екон. ун-т. - Одеса: ОДЕУ, 2011. - Вип. 42(2). - С. 169-172.
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський державний економічний університет
Keywords: агропромислові підприємства
активи
пасиви
фінансовий важіль
фінансова стійкість
платоспроможність
ділова активність
рентабельність
агропромышленные предприятия
активы
пассивы
финансовый рычаг
финансовая устойчивость
платежеспособность
деловая активность
рентабельность
agro-industrial enterprises
assets
liabilities
financial leverage
financial stability
solvency
business activity
profitability
Abstract: Розглянуті сучасні проблеми функціонування сільськогосподарських підприємств Одеського регіону. В динаміки проведен аналіз фінансового стану підприємств. На прикладі сільськогосподарського підприємства здійснень аналіз впливу факторів фінансової стійкості, платоспроможності, та діловою активності на зміну рентабельності активів з метою інтенсифікації виробничо-фінансових процесів.
Рассмотрены современные проблемы функционирования сельскохозяйственных предприятий Одесского региона. В динамике проведен анализ фінансового состояния предприятий.На примере предприятий сельского хазяйства проведен анализ влияния факторов финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности на изменение уровня рентабельности активов с целью интенсификации производственно-финансовых процессов.
The modern problems of functioning of agricultural enterprises of the Odessa region are considered. In a dynamics conducted analysis of the financial state of enterprises. On the example of agricultural enterprise will conduct the analysis of influencing of factors of financial firmness, solvency, and business activity on changing of profitability of assets with the purpose of intensification production-financial processes.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2839
Appears in Collections:Випуск 2, № 42
Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.