Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2942
Title: Багатовимірні статистичні методи як інструмент економічних досліджень магістрів
Other Titles: Многомерные статистические методы как инструмент экономических исследований магистров
Multivariate statistical methods as a tool for economic research of the masters
Authors: Погорєлова, Т.В.
Погорелова, Т.В.
Pogorelova, T.
Citation: Погорєлова Т. В. Багатовимірні статистичні методи як інструмент економічних досліджень магістрів / Т. В. Погорєлова // Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної освіти в умовах євроінтеграції: матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу ОНЕУ, 5 лютого 2015 р. – Одеса: ОНЕУ, 2015. – С. 222-223.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: статистика
багатовимірні статистичні методи
кластерний
дискримінантний
таксономічний
факторний аналіз
алгоритм розрахунків
магістрант
статистика
многомерные статистические методы
кластерный
дискриминантный
таксономический
факторный анализ
алгоритм расчетов
магистрант
statistics
multivariate statistical methods
cluster
discriminant
taxonomic
factor analysis
algorithm calculations undergraduate
Abstract: У статті обґрунтовується необхідність використання багатовимірних статистичних методів для магістерських досліджень соціально-економічних процесів, розкрито сутність багатовимірних методів, завдання, які вирішуються за їх допомогою. Визначені методологічні питання, які висвітлюються магістрантами–статистиками під час проведення дослідження.
В статье обосновывается необходимость использования многомерных статистических методов для магистерских исследований социально-экономических процессов, раскрыта сущность многомерных методов, задачи, решаемые с их помощью. Определены методологические вопросы, которые должны быть разрешены магистрантами-статистиками в процессе исследования.
The necessity of the use of multivariate statistical methods for master studies of socio-economic processes, the disclosure of multivariate methods, problems solved with their help. Identified methodological issues that must be resolved Masters statisticians in the research process.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2942
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.