Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3743
Title: Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів
Other Titles: Оценка приоритетности инвестиционных проектов
Assessment of priority investment projects
Authors: Янковий, О.Г.
Янковой, А.Г.
Yankovoy, A.
Citation: Янковий О. Г. Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів / О. Г. Янковий, В. О. Янковий // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – №1. – С. 19-31.
Issue Date: 2013
Publisher: УДУФМТ
Keywords: інвестиційний проект
латентний показник
економічний критерій
таксономічний аналіз
инвестиционный проект
латентный показатель
экономический критерий
таксономический анализ
investment project
the latent index
the economic criterion
taxonomic analysis
Abstract: Обговорюються питання оцінки пріоритетності інвестиційних проектів в умовах дефіциту джерел фінансування. При цьому пріоритетність інвестиційних проектів розглядається як латентний показник, про рівень якого можна судити за значеннями чотирьох основних економічних критеріїв (чиста приведена вартість, модифікована норма прибутку, резерв безпечності, дисконтований термін окупності). Пропонується в якості інструмента оцінки пріоритетності інвестиційних проектів використовувати багатовимірні статистичні методи, зокрема, таксономічний аналіз.
Обсуждаются вопросы оценки приоритетности инвестиционных проектов в условиях дефицита источников финансирования. При этом приоритетность инвестиционных проектов рассматривается как латентный показатель, об уровне которого можно судить по значениям четырех основных экономических критериев (чистая приведенная стоимость, модифицированная норма прибыли, резерв безопасности, дисконтированный срок окупаемости). Предлагается в качестве инструмента оценки приоритетности инвестиционных проектов использовать многомерные статистические методы, в частности таксономический анализ.
The estimation of investment projects’ priority in the conditions of deficit financing sources is discussed. The priority of investment projects is considered as latent indicator. It’s level could be examined by the values of the four major economic criteria (net present value, the modified rate of profit, reserve of safety, discounted payback period). Multivariate statistic methods and, in particular, taxonomic analysis are proposed to use as a tools for estimation of investment projects’ priority.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3743
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Оцінка пріоритетності інвестиційних проектів.pdf486,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.