Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3948
Название: Поглиблення інтеграційних процесів як напрям розвитку облікової системи в управління економічною стійкістю підприємств
Другие названия: Углубление интеграционных процессов как направление развития учетной системы в управлении экономической устойчивости предприятий
The development of integration processes as the improvement of the accounting system in the management of economic sustainability of enterprises
Авторы: Лоханова, Н.О.
Лоханова, Н.А.
Lokhanova, N.
Ключевые слова: інтеграція
облік
інтеграційні процеси
функції обліку
цілісна облікова система
интреграция
учет
интеграционные процессы
функции учета
целостная учетная система
integration
accounting
integration processes
accounting functions
integral accounting system
Дата публикации: 2014
Издательство: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Библиографическое описание: Лоханова Н. О. Поглиблення інтеграційних процесів як напрям розвитку облікової системи в управління економічною стійкістю підприємств / Н. О. Лоханова // Ефективна економіка. – 2014. - № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3484
Краткий осмотр (реферат): У статті обґрунтовано, що інтеграція функцій управління – це об’єктивний процес, який є відповіддю на постійні зміни й ускладнення зовнішніх і внутрішніх умов функціонування підприємства. Доведено, що цей процес потребує не стільки введення нових управлінських функцій, які будуть забезпечувати цілісність системи управління, скільки удосконалення існуючих – планування, обліку, контролю, економічного аналізу – на інтеграційних засадах з їх орієнтацією на спільні цілі підтримання достатнього рівня економічної стійкості суб’єкта господарювання. Основоположними функціями бухгалтерського обліку в системі управління економічною стійкістю було визнано інформаційну, комунікаційну і інформаційно-координаційну функції. Суть інформаційної функції полягає у своєчасному формуванні фінансової інформації про параметри господарської діяльності з метою задоволення потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів; інформаційно-координаційної – координуванні процесів отримання фінансової і нефінансової інформації про параметри господарської діяльності підприємства і його зовнішнє середовище, створеної за межами системи бухгалтерського обліку, однак необхідної для прийняття рішень і залученої обліковою системою для підготовки звітності для всіх зацікавлених осіб; комунікаційної – у передачі відповідної інформації користувачам. Обґрунтовано, що на систему бухгалтерського обліку має бути покладено завдання не стільки формування різнопланової інформації фінансового і нефінансового характеру про діяльність підприємства і його зовнішнє середовище, скільки координація процесу формування й узагальнення даних, що є потрібними для складання Інтегрованої і іншої зовнішньої і внутрішньої управлінської звітності для всіх зацікавлених користувачів. У такому розумінні бухгалтерський облік зберігає за собою визначальне місце в системі інформаційного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень всіма користувачами.
В статье обосновано, что интеграция функций управления – это объективный процесс, который является ответом на постоянные изменения и усложнения внешних и внутренних условий функционирования предприятия. Доказано, что этот процесс требует не столько введения новых управленческих функций, которые будут обеспечивать целостность системы управления, сколько усовершенствования существующих – планирования, учета, контроля, экономического анализа – на интеграционных началах с их ориентацией на общие цели поддержания достаточного уровня экономической устойчивости субъекта хозяйствования. Основополагающими функциями бухгалтерского учета в системе управления экономической устойчивостью были признаны информационная, коммуникационная и информационно-координационные функции. Суть информационной функции состоит в своевременном формировании финансовой информации о параметрах хозяйственной деятельности с целью удовлетворения потребностей внутренних и внешних пользователей; информационно-координационного – координировании процессов получения финансовой и нефинансовой информации о параметрах хозяйственной деятельности предприятия и его внешней среды, созданной за пределами системы бухгалтерского учета, однако необходимой для принятия решений и привлеченной учетной системой для подготовки отчетности для всех заинтересованных лиц; коммуникационной – в передаче соответствующей информации пользователям. Обосновано, что на систему бухгалтерского учета должна быть возложена задача не столько формирования разноплановой информации финансового и нефинансового характера о деятельности предприятия и его внешней среды, сколько координация процесса формирования и обобщения данных, являются необходимыми для составления Интегрированной и другой внешней и внутренней управленческой отчетности для всех заинтересованных пользователей. В таком понимании бухгалтерский учет сохраняет за собой определяющее место в системе информационного обеспечения процессов принятия управленческих решений всеми пользователями.
The article proves that the integration of management functions is an objective process, which is a response to constant changes and complications of external and internal conditions of enterprise functioning. It is proved that this process requires not so much the introduction of new management features that will ensure the integrity of the management system, how to improve existing planning, accounting, control, economic analysis, etc. - integration basis with their focus on the common goal of maintaining a sufficient level of economic sustainability of the entity. To the basic functions of accounting in the management system economic sustainability include: information, communication and coordination functions. The essence of the information function is the timely generation of financial information about the parameters of economic activity to meet the needs of internal and external users; information and coordination - the coordination of the processes of obtaining financial and non-financial information about the parameters of economic activity of the enterprise and its external environment created outside the system accounting, however, necessary for decision making, and involved accounting system for reporting to all stakeholders; communication - the transfer of relevant information to users. It is substantiated that the accounting system should be entrusted with the task not so much the formation of diverse information, financial and non-financial nature on the activities of the enterprise and its external environment, as the process of formation and consolidation of data, which are necessary to develop an Integrated and other external and internal management reporting to all interested users. In this understanding of accounting reserves the decisive place in the system of information support of the process of managerial decision-making by all users.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3948
Располагается в коллекциях:Кафедра бухгалтерского учёта и аудитаЭтот ресурс защищен исходным авторским правомВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.