Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4088
Назва: Визначення бази оцінки при здійсненні судових товарознавчих експертиз
Інші назви: Определение базы оценки при осуществлении судебных товароведческих экспертиз
The definition of the framework for the assessment in the exercise of judicial commercial expertise
Автори: Волчек, Р.М.
Волчек, Р.Н.
Volchek, R.
Бібліографічний опис: Волчек Р. М. Визначення бази оцінки при здійсненні судових товарознавчих експертиз / Р. М. Волчек, С. І. Большаков // Актуальні проблеми емерджентної економіки в контексті мережної парадигми: монографія / за ред. В. М. Соловйова. - Черкаси: Брама-Україна, 2014. - С. 250-280.
Дата публікації: 2014
Видавництво: Брама-Україна
Ключові слова: база оцінки
вид вартості
судова товарознавча експертиза
нарахований та накопичений знос
база оценки
вид стоимости
судебная товароведческая экспертиза
начисленный и накопленный износ
base valuation
type of value
judicial merchandising expertise
accrued and accumulated depreciation
Короткий огляд (реферат): Доведено хибність визначання вартості майна експертами МВС України, які користуються методикою “Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку з їх зносом та наявністю дефектів, який використовується при проведенні товарознавчих досліджень”. Визначено, що дана методика не враховує у собі основ оцінки майна, а саме: визначення бази оцінки, вид вартості майна, який необхідно визначити, та інше. З цього приводу виникає плутанина щодо визначення вартості майна щодо якого скоєно злочин, яка є підставою для притягнення винної особи до кримінальної або адміністративної відповідальності. Надано рекомендації, впровадження яких дозволить більш чітко, а головне, методологічно правильно визначати вартість майна під час проведення судових експертиз.
Доказана ошибочность определения стоимости имущества экспертами МВД Украины, которые пользуются методикой “Расчет потери качества непродовольственных товаров в связи с их износом и наличием дефектов, который используется при проведении товароведческих исследований”. Определено, что данная методика не учитывает в себе основ оценки имущества, а именно: определение базы оценки, вид стоимости имущества, который необходимо определить, и другое. По этому поводу возникает путаница относительно определения стоимости имущества, в отношении которого совершено преступление, является основанием для привлечения виновного лица к уголовной или административной ответственности. Даны рекомендации, внедрение которых позволит более четко, а главное, методологически правильно определять стоимость имущества при проведении судебных экспертиз.
Proven the fallacy of determining the value of the property experts of the Ministry of internal Affairs of Ukraine, using the method of “Calculation of loss of quality of non-food products due to their wear and defects, which is being used to conduct merchandising research.” Determined that this methodology does not take into account the basics of property valuation, namely: the definition of base assessment, type of the property value that you want to define, and more. On this occasion, there is confusion on the definition of the value of the property in respect of which the crime is committed, is the basis for attraction of the guilty person to criminal or administrative responsibility. Recommendations, implementation of which will more clearly, and most importantly, methodologically, to properly determine the value of the property when conducting forensic examinations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4088
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.