Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4385
Title: Інституційна підтримка формування кластерів на транскордонних територіях
Other Titles: Институциональная поддержка формирования кластеров на трансграничных территориях
Institutional support for the formation of clusters in the cross-border territories
Authors: Сотніков, Ю.М.
Сотников, Ю.Н.
Sotnikov, Y.
Citation: Сотніков Ю. М. Інституційна підтримка формування кластерів на транскордонних територіях / Ю. Н. Сотніков, Є. В. Кравченко / Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія за наук. ред. І. Ю. Швець. - Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С.
Issue Date: 2013
Publisher: «ДІАЙПІ»
Keywords: інституціональна одиниця
кластер
регіональний кластер
агропромисловий комплекс
агентство кластерного розвитку агробізнесу
транскордонне співробітництво
институциональная единица
кластер
региональный кластер
агропромышленный комплекс
агентство кластерного развития агробизнеса
трансграничное сотрудничество
institutional unit
cluster
regional cluster
agribusiness
agribusiness cluster development agency
cross-border cooperation
Abstract: У статті визначено, що в умовах сучасних світових господарських відносин, інтенсивність економічного розвитку, зростання конкурентоспроможності регіону і держави має здійснюватися за рахунок впровадження новітніх ринкових механізмів. Кластерізація є одним із шляхів розбудов економіки регіонів і підтримки її на належному рівні в системі транскордонного співробітництва. Дослідженню підлягали процеси поглиблення міжнародних інтеграційних процесів за рахунок інституційної підтримки кластерного розвитку транскордонних територій. В статті на основі системного аналізу визначено кластер як локалізовану територіально-виробничу форму інтеграції господарюючих суб’єктів на транскордонних територіях; створення нових кластерів сприятиме зростанню продуктивності та інноваційній активності підприємств; підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу прикордонних територій України за рахунок створення кластер них структур (Агентство кластерного розвитку агробізнесу).
В статье определено, что в условиях современных мировых хозяйственных отношений, интенсивность экономического развития, рост конкурентоспособности региона и государства должно осуществляться за счет внедрения новейших рыночных механизмов. Кластеризация является одним из путей развития экономики регионов и поддержания ее на должном уровне в системе трансграничного сотрудничества. Исследованию подлежали процессы углубления международных интеграционных процессов за счет институциональной поддержки кластерного развития трансграничных территорий. В статье на основе системного анализа определены: кластер как локализованная территориально-производственная форма интеграции хозяйствующих субъектов на трансграничных территориях; создание новых кластеров будет способствовать росту производительности и инновационной активности предприятий; повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса приграничных территорий Украины возможно за счет создания кластерных структур (Агентство кластерного развития агробизнеса).
The article found that in contemporary world economic relations, the intensity of economic development, growth and competitiveness of the region's states should be through the introduction of new market mechanisms. Clustering is one of the ways of development of regional economy and maintain it at an appropriate level in the system of cross-border cooperation. Research subject to the processes of deepening international integration processes through institutional support to cluster development of cross-border territories. On the basis of the system analysis identified: cluster as a geographically localized production form of integration of economic entities in cross-border areas; the creation of new clusters will boost productivity and innovation activity of enterprises; improving the competitiveness of the agro-industrial complex of Ukraine's border areas is possible through the creation of cluster structures (cluster Agribusiness Development Agency).
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4385
ISSN: 978-966-491-388-8
Appears in Collections:Кафедра маркетингу та міжнародної логістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.