Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695
Title: Принципи податкового аудиту: питання класифікації
Other Titles: Принципы налогового аудита: вопросы классификации
Principles of tax audit: issues regarding classification
Authors: Артюх, О.В.
Артюх, О.В.
Artyuh, O.
Keywords: незалежний фінансовий контроль
принципи податкового аудиту
систематизація
базові ознаки класифікації
независимый финансовый контроль
принципы налогового аудита
систематизация
базовые признаки классификации
independent financial control
principles of tax auditing
filing
basic features of classification
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Артюх О. В. Принципи податкового аудиту: питання класифікації / О. В. Артюх // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2016. – № 4 (236). – С. 15-30.
Abstract: У статті розглянуто питання класифікації принципів податкового аудиту в системі незалежного фінансового контролю. Зазначено, що на сучасному етапі у сфері організації та здійснення контролю науковою спільнотою пропонується велика кількість принципів, сутність яких найчастіше не досліджується системно, не помічається ієрархічність принципів, їх взаємозв’язок та взаємозалежність. На підставі критичного огляду сучасних наукових підходів автором у дослідженні акцентовано увагу на необхідності систематизації принципів фінансового контролю (складових контролю, його видів та форм). Розкрито власне розуміння визначення базових ознак систематизації принципів податкового аудиту, за допомогою яких відбувалась би фіксація відповідної закономірності їх розподілу, враховуючи взаємозалежність та взаємозв’язок принципів організації та функціонування податкового аудиту в системі фінансового контролю.
В статье рассмотрены вопросы классификации принципов налогового аудита в системе независимого финансового контроля. Отмечено, что на современном этапе в сфере организации и осуществления контроля учеными предлагается большое количество принципов, сущность которых чаще всего не исследуется системно, не замечается иерархичность принципов, их взаимосвязь и взаимозависимость. На основании критического обзора современных научных подходов автором в исследовании акцентировано внимание на необходимости систематизации принципов финансового контроля (в частности, составляющих контроля, его видов и форм). Раскрыто собственное понимание определения базовых признаков систематизации принципов налогового аудита, с помощью которых 16 происходила бы фиксация соответствующей закономерности их распределения, учитывая взаимозависимость и взаимосвязь принципов организации и осуществления налогового аудита в системе финансового контроля.
In the article the problems of classification of principles of tax audit in the system of independent financial control. It is noted that at the present stage in the field of organization and implementation of monitoring, scientists from a large number of principles, the essence of which is most often not investigated systematically, they don't notice the hierarchy of principles, their interaction and interdependence. Based on the critical review of modern scientific approaches the author in the study focused on the need to systematize the principles of financial control (in particular, control components, its types and forms). Revealed their own understanding of the definition of the basic characteristics of systematization of the principles of the tax audit, which would occur the corresponding regularities of their distribution, given the interdependence and interrelation of the principles of organization and implementation of tax audit in the system of financial control.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4695
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.