Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5069
Title: Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств
Other Titles: Мониторинг как статистический метод исследования финансовых результатов предприятий
Monitoring as a statistical method for studying the financial results of enterprises
Authors: Погорєлова, Т.В.
Погорелова, Т.В.
Pogorelova, T.
Citation: Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств / Т. В. Погорєлова // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2. – С. 179-186.– ISSN 2313–4569.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: статистичні методи
алгоритм моніторингу
доходи
збитки
сальдо фінансових результатів
економічна діяльність
регіон
структура
динаміка
авторегресійний факторний аналіз
статистические методы
алгоритм мониторинга
доходы
убытки
сальдо финансовых результатов
экономическая деятельность
регион
структура
динамика
авторегрессионный факторный анализ
statistical methods
algorithm of monitoring
gains
losses
balance of financial results of enterprises
economic activity
region
structure
dynamics
autoregressive factor analysis
Abstract: Узагальнено та систематизовано основні підходи щодо трактування моніторингу як процесу спостереження за фінансовими результатами підприємств з метою оцінювання їх поточного стану в сучасних умовах ринкових відносин. На підставі використання статистичних методів розроблено алгоритм моніторингу фінансових результатів та охарактеризовано його етапи. Здійснено процедуру статистичного моніторингу фінансових результатів підприємств Одеської області відповідно до запропонованого алгоритму. Проаналізовано структуру, динаміку фінансових результатів, представлено фактори, які впливають на сальдо фінансових результатів. Побудовано та проаналізовано авторегресійну факторну модель фінансових результатів економічної діяльності. Сформульовано висновки та загальні рекомендації щодо стану підприємств Одеської області.
Обобщены и систематизированы концептуальные подходы к трактовке мониторинга как процесса наблюдения за финансовыми результатами предприятий с целью оценивания их текущего состояния в современных условиях рыночных отношений. На основе использования статистических методов разработан алгоритм мониторинга финансовых результатов и охарактеризованы его этапы. Осуществлена процедура статистического мониторинга финансовых результатов предприятий Одесской области в соответствии с предложенным алгоритмом. Проанализирована структура, динамика финансовых результатов, представлены факторы, влияющие на сальдо финансовых результатов. Построена и проанализирована авторегрессионная факторная модель финансовых результатов экономической деятельности. Сформулированы выводы и общие рекомендации по состоянию предприятий Одесской области.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5069
ISSN: 2313-4569
Appears in Collections:Випуск 3, № 58
Кафедра статистики та математичних методів в економіціItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.