Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5217
Title: Принципи підготовки звітності у сфері сталого розвитку
Other Titles: Принципы подготовки отчетности в области устойчивого развития
The principles of preparation in the field of sustainable development
Authors: Москалюк, Г.О.
Москалюк, А.А.
Moskalyuk, H.
Citation: Москалюк Г. О. Принципи підготовки звітності у сфері сталого розвитку / Г. О. Москалюк // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – С. 180-183.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: нефінансова звітність
сталий розвиток
соціальна відповідальність
відкритість бізнесу
GRI-принципи
істотність
порівнянність
зацікавлені сторони
нефинансовая отчетность
устойчивое развитие
социальная ответственность
открытость бизнеса
GRI-принципы
существенность
сопоставимость
заинтересованные стороны
sustainability reporting
sustainable development
social responsibility
openness of business GRI-principles
materiality
comparability
stakeholders
Abstract: Розглянуто принципи підготовки нефінансової звітності, поділені на дві групи: принципи визначення змісту звіту та принципи забезпечення якості звіту. Акцентовано увагу на cкладності процесу підготовки нефінансової звітності, і тому передбачає побудову такої системи, в межах якої стійко відбуватиметься планування, взаємодія з зацікавленими сторонами, збір та аналіз інформації, формування звітності тощо.
Рассмотрены принципы подготовки не финансовой отчётности, разделённые на две группы: принципы определения содержания отчёта и принципы обеспечения качества отчёта. Акцентировано внимание на сложности процесса подготовки не финансовой отчётности, и поэтому предполагает построение такой системы, в рамках которой устойчиво будет происходить планирование, взаимодействие с заинтересованными сторонами, сбор и анализ информации, формирование отчётности и т. д.
The principles of non-financial reporting divided into two groups: principles for defining report content and principles for ensuring report quality. The attention is focused on the fact that the process of preparing non-financial reporting is very complex, and therefore planning, interaction with stakeholders, gathering and analysing information, reporting have to be in it.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5217
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.