Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5386
Title: Проблемні питання обліку та нарахування амортизації основних засобів
Other Titles: Проблемные вопросы учета и начислення амортизации основных средств
Problematic issues of accounting and depreciation of fixed assets
Authors: Черкашина, Т.В.
Черкашина, Т.В.
Cherkashina, T.
Keywords: облік амортизації
облік основних засобів
методи нарахування амортизації
функції амортизації
амортизаційні відрахування
учет амортизации
учет основных средств
методы начисления амортизации
функции амортизации
амортизационные отчисления
accounting for depreciation
аccounting for fixed assets
depreciation method
functions depreciation
amortization deductions
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Черкашина Т. В. Проблемні питання обліку та нарахування амортизації основних засобів / Т.В. Черкашина, О. М. Катаржук // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези допов. IІ Міжнародна студентська наук.-практ. інтернет-конф., 14 квітня 2016 р., м. Одеса. – 2016. – С. 236-238.
Abstract: У процесі використання об’єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються підприємством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації. У тезах розкрито особливу роль, що відіграє амортизація в механізмі обліку основних засобів. У статі розглянуто проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів, що є предметом особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна категорія одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників: собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу. У статі проаналізовано та обґрунтовано проблемні питання амортизації: – розбіжність між визначенням амортизації та функцій, які вона виконує; – визначення термінів використання основних засобів; – вибір методів амортизації основних засобів. Для вирішення цих проблем необхідно звернути особливу увагу на вагомість амортизаційних відрахувань та ефективного їх використання при формуванні інвестиційних ресурсів. Вирішення проблемних питань обліку та нарахування амортизації покращить фінансово-господарську діяльність на підприємстві, сприятиме своєчасному оновленню виробничого потенціалу підприємства.
В процессе использования объектов основных средств экономические выгоды, воплощенные в них, потребляемые предприятием, вследствие чего уменьшается остаточная стоимость основных средств отражается путем начисления амортизации. В тезисах раскрыты особую роль играет амортизация в механизме учета основных средств. В статье рассмотрены проблемы учета и начисления амортизации основных средств, являющихся предметом особого внимания экономической науки, поскольку амортизация как экономическая категория одновременно выступает как издержки производства и как источник воспроизводства и, как следствие, влияет на широкий круг экономических показателей: себестоимость, цену, прибыль, налоги, количественные и качественные оценки производственного потенциала. В статье проанализированы и обоснованы проблемные вопросы амортизации: – расхождение между определением амортизации и функций, которые она выполняет; – определение сроков использования основных средств; – выбор методов амортизации основных средств. Для решения этих проблем необходимо обратить особое внимание на значимость амортизационных отчислений и эффективного их использования при формировании инвестиционных ресурсов. Решение проблемных вопросов учета и начисления амортизации улучшит финансово-хозяйственную деятельность на предприятии, будет способствовать своевременному обновлению производственного потенциала предприятия.
While the use of fixed assets economic benefits embodied in them now consumed, resulting in reduced net book value of fixed assets, which is reflected by depreciation. In theses revealed the special role that plays in the mechanism of depreciation of fixed assets. In the theses of the problems of accounting and depreciation of fixed assets that are the subject of special attention economics as depreciation as an economic category at the same time serves as a cost of production and as a source of play and, consequently, affects a wide range of economic indicators: cost, price, profit taxes, quantitative and qualitative assessment of production potential. In theses analyzed and justified depreciation issues: - The difference between the definition of depreciation and the functions it performs; - The timing of fixed assets; - The choice of depreciation methods. To solve these problems need to pay attention to the importance of depreciation and effective use in the formation of investment resources. Addressing issues of accounting and depreciation will improve the financial and economic activity of the enterprise, facilitate the timely updating of the production potential of the company.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5386
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.