Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5718
Назва: Визначення резервів конкурентоспроможності підприємств підйомно-транспортного машинобудування
Інші назви: Определение резервов конкурентоспособности предприятий подъемно-транспортного машиностроения
Determination of reserves of the competitiveness of enterprises lifting and transport engineering
Автори: Волчек, Р.М.
Волчек, Р.Н.
Volchek, R.
Бібліографічний опис: Волчек Р. М. Визначення резервів конкурентоспроможності підприємств підйомно-транспортного машинобудування / Р. М. Волчек, Ю. О. Репушевська // Аналітичні методи дослідження конкурентоздатності суб’єктів господарювання: монографія. – 2017. – С. 264-368.
Дата публікації: 2017
Ключові слова: антикризове управління
реструктуризація
санація
підприємства підйомно-транспортного машинобудування
оцінка вартості
експертно-кредитні агенства
резерви антикризових перетворень
антикризисное управление
реструктуризация
санация
предприятия подъемно-транспортного машиностроения
оценка стоимости
экспертно-кредитные агентства
резервы антикризисных преобразований
anti-crisis management
restructuring
reorganization
the company of the hoisting and transport machinery
estimated value
expert credit agencies
reserves of anti-crisis reforms
Короткий огляд (реферат): У дослідженні запропоновано методичний підхід, який дозволяє визначити резерви поліпшення ефективності господарювання на вітчизняних підприємствах підйомно-транспортного машинобудування, завдяки врахуванню комбінаторного ефекту від одночасного використання функціональної методики та методики аналітичного індивідуального дослідження. Обґрунтовано доцільність проведення продажу майна підприємств-банкрутів не за ринковою вартістю, яка в умовах аукціону зазвичай перетворюється на вартість вимушеного продажу, а за інвестиційною, що дозволить зберегти діяльність зазначених підприємств як цілісних майнових комплексів. Удосконалено методичний підхід щодо визначення безризикової ставки дисконту під час визначення різних видів вартості цілісних майнових комплексів внаслідок запропонування складових, що дозволяють враховувати макроекономічну стабільність країни. Обґрунтовано використання довгострокового фінансування за участі експертно-кредитних агентств у процесі здійснення антикризових реструктуризаційних стратегій на підприємствах підйомно-транспортного машинобудування.
В исследовании предложен методический подход, который позволяет определить резервы улучшения эффективности хозяйствования на отечественных предприятиях подъемно-транспортного машиностроения, благодаря учету комбинаторного эффекта от одновременного использования функциональной методики и методики аналитического индивидуального исследования. Обоснована целесообразность проведения продажи имущества предприятий-банкротов не по рыночной стоимости, которая в условиях аукциона обычно превращается в стоимость вынужденной продажи, а по инвестиционной, что позволит сохранить деятельность указанных предприятий как целостных имущественных комплексов. Усовершенствован методический подход относительно определения безрисковой ставки дисконта при определении различных видов стоимости целостных имущественных комплексов в результате предлагаемых составляющих, позволяющих учитывать макроэкономическую стабильность страны. Обосновано использование долгосрочного финансирования при участии экспертно-кредитных агентств в процессе осуществления антикризисных реструктуризационных стратегий на предприятиях подъемно-транспортного машиностроения.
In the research we propose a methodological approach, that allows to identify reserves for improvement of efficiency of management at the domestic enterprises of hoisting and transport machinery, by considering the combinatorial effect of the simultaneous use of functional methods and analytical techniques, individual research. It is demonstrated the need of carrying out of disposition of property of enterprises in default not at market value, which is in conditions of auction, usually passes into the cost of a forced sale, the investment activities, that will keep to save activity of these indicated enterprises as integral property complexes. It is improved methodical approach to determining the risk-free discount rate when determining of the value of different types of integral property complexes, due to proposition of components, that allow to take into account macroeconomic instability in the country. It is well grounded the use of long-term financing with participation of expert credit agencies in the process of implementation of anti-crisis restructuring strategies on the enterprises handling of the hoisting and transport industry of Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5718
Розташовується у зібраннях:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Визначення резервів конкурентоспроможності підприємств.pdf1,38 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.