Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5719
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВолчек, Р.М.-
dc.contributor.authorВолчек, Р.Н.-
dc.contributor.authorVolchek, R.-
dc.date.accessioned2017-04-20T12:28:47Z-
dc.date.available2017-04-20T12:28:47Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationРепушевська Ю. О. Компоративний аналіз економічного трактування категорії «ринкова вартіасть майна та майнових прав» / Ю. О. Репушевська, С. І. Большаков, Р. М. Волчек // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах глобалізації: тези доповідей II міжнародної студентської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Одеса, 14 квітня 2016 року). – Одеса, 2016. – С. 106-108.ru_RU
dc.identifier.urihttp://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5719-
dc.description.abstractМетою дослідження є виявлення особливостей у економічному трактуванні категорії “ринкова вартість майна та майнових прав”. Особливості щодо змісту зазначеної категорії випливають завдяки проведенню корпоративного аналізу вітчизняних та закордонних нормативних джерел, які регулюють здійснення процедур оцінювання вартості майна та майнових прав. Вважаємо, що чинні норми організаційного регламентування щодо визначення ринкової вартості майна в Україні, сприяють вчиненню корупційних дій та непрозорості у визначенні вартості акціонерного капіталу та активів підприємств, зводячи тим самим нанівець дію заходів щодо оздоровлення економіки України.ru_RU
dc.description.abstractЦелью исследования является выявление особенностей в экономическом трактовке категории “рыночная стоимость имущества и имущественных прав”. Особенности относительно содержания указанной категории вытекают благодаря проведению корпоративного анализа отечественных и зарубежных нормативных источников, регулирующих осуществление процедур оценивания стоимости имущества и имущественных прав. Считаем, что действующие нормы организационного регламентирования относительно определения рыночной стоимости имущества в Украине, способствующих совершению коррупционных действий и прозрачность в определении стоимости акционерного капитала и активов предприятий, сводя тем самым на нет действие мер по оздоровлению экономики Украины.-
dc.description.abstractThe aim of the study is to identify features in the economic interpretation of the category of “market value of property and property rights”. Especially regarding the content of this category arise due to conducting a corporate analysis of domestic and foreign regulatory sources governing the procedures of estimating the value of property and property rights. We believe that the existing regulations institutional regulation regarding determination of the market value of property in Ukraine for the perpetration of corruption and transparency in determining the cost of equity capital and assets of enterprises, reducing thereby the effect of measures to improve Ukraine's economy.-
dc.language.isoukru_RU
dc.subjectринкова вартістьru_RU
dc.subjectмайноru_RU
dc.subjectрыночная стоимостьru_RU
dc.subjectимуществоru_RU
dc.subjectmarket valueru_RU
dc.subjectthe propertyru_RU
dc.titleКомпоративний аналіз економічного трактування категорії «ринкова вартіасть майна та майнових прав»ru_RU
dc.title.alternativeКомпаративный анализ экономического трактовки категории «рыночная стоимость имущества и имущественных прав»ru_RU
dc.title.alternativeComparative analysis of the economic interpretations of the category "market value of property and property rights"ru_RU
dc.typeConference Abstractru_RU
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Компоративний аналіз економічного трактування.pdf544,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.