Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5867
Title: Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів
Other Titles: Проблемы управления финансами высших учебных заведений
The problems of the financial management of higher education institutions
Authors: Підгорний, А.З.
Корольова, Т.С.
Павлова, Т.В.
Лапіна, І.С.
Подгорный, А.З.
Королева, Т.С.
Павлова, Т.В.
Лапина, И.С.
Pidgornyy, A.
Korolova, T.
Pavlova, T.
Lapina, I.
Citation: Підгорний А. З. Проблеми управління фінансами вищих навчальних закладів / А. З. Підгорний, Т. С. Корольова, Т. В. Павлова, І. С. Лапіна / за ред. А. З. Підгорного. – Одеса: ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 152 с.
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Гуляєва В.М.
Keywords: фінансування вищої освіти
напрями фінансової політики
фінансові ресурси вищих навчальних закладів
управління фінансами в системі бюджетування
финансирование высшего образования
направления финансовой политики
финансовые ресурсы высших учебных заведений
управление финансами в системе бюджетирования
financing higher education
areas of financial policy
financial resources of higher education institutions
financial management in the budgeting system
монографія
Abstract: У монографії запропоновано вирішення проблем, пов’язаних з формуванням і використанням матеріальних, фінансових ресурсів і науково-педагогічного потенціалу в умовах дефіциту бюджетного фінансування та жорсткої конкуренції на ринку освітянських послуг і скороченням чисельності абітурієнтів як результат демографічної кризи 90-х років минулого століття. Викладені пропозиції зроблені на підставі аналізу організації вищої освіти в США та країнах Євросоюзу, а також вітчизняного досвіду впровадження бюджетного планування, ресурсного забезпечення та контролю за використанням бюджетних Наведені в роботі практичні рекомендації щодо впровадження системи бюджетування, дозволять вищим навчальним закладам визначити стратегію оптимізації системи управління фінансовими ресурсами.
В монографии предложено решение проблем, связанных с формированием и использованием материальных, финансовых ресурсов и научно-педагогического потенциала в условиях дефицита бюджетного финансирования и жесткой конкуренции на рынке образовательных услуг и сокращением численности абитуриентов как результат демографического кризиса 90-х годов прошлого века. Изложенные предложения сделаны на основании анализа организации высшего образования в США и странах Евросоюза, а также отечественного опыта внедрения бюджетного планирования, ресурсного обеспечения и контроля за использованием бюджетных Приведенные в работе практические рекомендации по внедрению системы бюджетирования, позволят вузам определить стратегию оптимизации системы управления финансовыми ресурсами.
The book suggested problems associated with the formation and use of material and financial resources, scientific and educational potential in the deficit budget financing and fierce competition in the market of educational services and the reduction in the number of applicants as a result of the demographic crisis 90s of last century. The above suggestions are made based on the analysis of higher education in the US and the EU and national experience in the implementation of the budget planning, resource support and control over budget presented in the practical recommendations for implementing a budgeting system will allow higher education institutions to identify optimization strategy management financial resources.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5867
Appears in Collections:Кафедра статистики та математичних методів в економіці
Кафедра фінансового менеджменту та фондового ринкуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.