Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7195
Title: Проблеми визначення сутності економічної ефективності
Other Titles: Проблемы определения сущности экономической эффективности
Problem of definition of economic efficiency
Authors: Літвінов, О.С.
Литвинов, А.С.
Litvinov, O.
Citation: Літвінов О. С. Проблеми визначення сутності економічної ефективності / О.С. Літвінов, А.В. Журенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – № 6 (248). – С. 67-81.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: ефект
ефективність
результат
результативність
эффект
эффективность
результат
результативность
effect
efficiency
effectiveness
results
performance
Abstract: У статті проаналізовано різні трактування теоретичної сутності понять «ефект», «ефективність», «результат», «результативність». Охарактеризували еволюцію теоретичних підходів до визначення сутності «ефективності», як індикатору розвитку господарської діяльності. Систематизовано існуючі підходи до визначення ефективності в трактуванні різних авторів. Доведено тотожність понять «ефект» та «результат». Здійснено критичний аналіз підходів вчених-економістів щодо визначення змістовного наповнення понять «ефективність» та «результативність». Доведено тотожність понять «ефективність» та «результативність» на основі чого запропоновано авторське визначення їх сутності. Систематизовано та охарактеризовано основні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств. Визначено складність та багатоаспектність економічного поняття «ефективність» та зосереджено увагу на актуальності подальшого дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів формування механізму управління ефективністю господарської діяльності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
В статье проанализированы различные подходы к теоретической сущности понятий «эффект», «эффективность», «результат», «результативность». Охарактеризовано эволюцию теоретических подходов к определению сущности «эффективности», как индикатора развития хозяйственной деятельности. Систематизированы существующие подходы к определению эффективности в понимании разных авторов. Доказано тождество понятий «эффект» и «результат». Осуществлен критический анализ подходов ученых-экономистов к определению содержательного наполнения понятий «эффективность» и «результативность». Доказано тождество понятий «эффективность» и «результативность» на основе чего предложено авторское определение их сущности. Систематизированы и охарактеризованы основные подходы к оценке эффективности деятельности предприятий. Обоснована сложность и многоаспектность экономического понятия «эффективность», сосредоточено внимание на актуальности дальнейшего исследования теоретико-методических и практических аспектов формирования механизма управления эффективностью хозяйственной деятельности предприятий в условиях нестабильной внешней среды.
The article analyzes the different interpretations of the essence of theoretical concepts of «effect», «efficiency», «result», «performance». We characterized the evolution of theoretical approaches to defining the essence of "effectiveness" as an indicator of economic activity. Systematized existing approaches to determining effectiveness in the treatment of various authors. Proved the identity of the concepts of "effect" and "results". Accomplished the critical analysis of scientists’ and economists’ approaches to determination of "efficiency" and "performance". Proved the identity of the concepts of "efficiency" and "performance" based on what prompted the author definition of their nature. Systematized and characterized the main approaches to assessing the efficiency of enterprises. Determined complex and multidimensional nature of economic "efficiency" and focused on the importance of further research the methodological, theoretical and practical aspects of the formation mechanism of performance management business enterprises in an unstable environment.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7195
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.