Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7500
Title: Облік та аудит розрахунків з оплати праці: організаційно-методичні аспекти та напрямки удосконалення (на прикладі ТОВ «Одеський готель «Центральний»)
Other Titles: Учет и аудит расчетов по оплате труда: организационно-методические аспекты и направления совершенствования (на примере ООО «Одесский отель «Центральный»)
Accounting and Audit of Payroll Calculations: Organizational and Methodological Aspects and Directions of Improvement (for example LLC «Odessa Hotel «Tsentralny»)
Authors: Крохалева, К.А.
Keywords: заробітна плата
розрахунки з працівниками
облік
аудит
аналіз
економіко-математичне моделювання
заработная плата
расчеты с работниками
учет
аудит
анализ
экономико-математическое моделирование
wage
settlements with employees
accounting
audit
analysis
economic and mathematical modeling
Issue Date: 2018
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку розрахунків з оплати праці, досліджено особливості організації обліку та аудиту розрахунків з оплати праці на ТОВ «Одеський готель «Центральний», а також сформовано комплекс рекомендацій щодо вдосконалення діючої системи обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на досліджуваному підприємстві. Проаналізовано фінансовий стан ТОВ «Одеський готель «Центральний», склад та динаміку фонду заробітної плати підприємства, ефективність використання коштів на оплату праці, а також побудовано регресійну модель збитковості персоналу на досліджуваному підприємстві. Запропоновано: на ТОВ «Одеський готель «Центральний» не використовується рахунок 47, тому що не створюється резерв для виплати відпускних. За вирішенням керівництва підприємства витрати, пов’язанні з відпускними, включені в поточні витрати звітного періоду. Для вдосконалення ведення обліку на підприємстві рекомендується ввести рахунок 47. На ТОВ «Одеський готель «Центральний» відсутній графік документообороту. Для вдосконалення обліку заробітної плати на ТОВ «Одеський готель «Центральний» доцільно створити зазначений графік, а також, а також чітко розписати функції працівників щодо підготовки та подання окремих форм звітності (на цей час на ТОВ «Одеський готель «Центральний» немає чіткого розділення обов’язків щодо складання окремих форм звітності). В готелі відсутня система оцінки індивідуального вкладу кожного співробітника адміністративно-управлінського персоналу, яка б дозволила встановити якість, складність та результативність праці конкретного співробітника й його відповідність службовій посаді. У зв’язку з цим, пропонуємо періодично проводити атестації, які спонукають співробітників відноситися до професійних обов’язків більш відповідально. Процесу атестації передує проведення інвентаризації бізнес-компетенцій співробітників і якщо їх недостатньо, то цього співробітника треба замінити. Таким чином, у керівництва з’являється можливість обґрунтовано проводити планування чисельності адміністративно-управлінського персоналу і не допускати наявної на сьогодні диспропорції між управлінським та обслуговуючим персоналом.
В работе рассматриваются теоретические аспекты учета расчетов по оплате труда, исследованы особенности организации учета и аудита расчетов по оплате труда на ООО «Одесский отель «Центральный», а также сформирован комплекс рекомендаций по совершенствованию действующей системы учета и внутреннего аудита расчетов по оплате труда на исследуемом предприятии. Проанализировано финансовое состояние ООО «Одесский отель «Центральный», состав и динамику фонда заработной платы предприятия, эффективность использования средств на оплату труда, а также построена регрессионная модель убыточности персонала на исследуемом предприятии. Предложено: на ООО «Одесский отель «Центральный» не используется счет 47, потому что не создается резерв для выплаты отпускных. По решению руководства предприятия расходы, связанные с отпускными, включены в текущие расходы отчетного периода. Для совершенствования ведения учета на предприятии рекомендуется ввести счет 47. На ООО «Одесский отель «Центральный» отсутствует график документооборота. Для совершенствования учета заработной платы на ООО «Одесский отель «Центральный» целесообразно создать указанный график, а также, а также четко расписать функции работников относительно подготовки и представления отдельных форм отчетности (в настоящее время на ООО «Одесский отель «Центральный» нет четкого разделения обязанностей по составлению отдельных форм отчетности). В отеле отсутствует система оценки индивидуального вклада каждого сотрудника административно-управленческого персонала, которая бы позволила установить качество, сложность и результативность труда конкретного сотрудника и его соответствие служебной должности. В связи с этим, предлагаем периодически проводить аттестации, которые побуждают сотрудников относиться к профессиональным обязанностям более ответственно. Процесса аттестации предшествует проведение инвентаризации бизнес-компетенций сотрудников и если их недостаточно, то этого сотрудника нужно заменить. Таким образом, у руководства появляется возможность обоснованно проводить планирование численности административно-управленческого персонала и не допускать имеющейся на сегодня диспропорции между управленческим и обслуживающим персоналом.
The paper deals with theoretical aspects of accounting of payroll calculations, features of the accounting and auditing of payroll calculations at “Odessa Hotel Tsentralny” LLC, as well as a set of recommendations for improving the current accounting and internal audit system for payroll calculations at the investigated enterprise was formed. There was analyzed the financial situation of «Odessa Hotel «Tsentralny» LLC., the composition and dynamics of the wage fund of the enterprise, efficiency of the use of money for labor remuneration, and also the regression model of the loss-making staff at the investigated enterprise. It was offered: «Odessa Hotel «Tsentralny» LLC does not use account 47 because there is no reserve for holiday pay. By the decision of the management of the enterprise, expenses connected with holiday pay, are included in the current expenses of the reporting period. To improve the keeping of records at the enterprise, it is recommended to enter an account 47. The LLC «Odessa Hotel «Tsentralny» does not have a schedule for document circulation. In order to improve the wage recording at «Odessa Hotel «Tsentralny» LLC, it is advisable to create the specified schedule, as well as to clearly outline the functions of employees in the preparation and submission of certain forms of reporting (at this time LLC «Odessa Hotel» Tsentralny» does not have a clear division of responsibilities as for on the compilation of separate forms of reporting). The hotel does not have a system for assessing the individual contribution of each employee of the administrative and managerial staff, which would allow to determine the quality, complexity and effectiveness of the work of a particular employee and his compliance with the official position. In this connection, we suggest periodically conducting attestations, that encourage employees to take professional responsibilities more responsibly. The attestation process is preceded by an inventory of the business competencies of employees, and if they are not enough, then this employee should be replaced. Thus, the management has the opportunity to substantiate the planning of the number of administrative and managerial staff and to prevent existing disparities between managerial and service staff.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7500
Appears in Collections:Центр заочної форми навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf288,28 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf314,09 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.