Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7797
Название: Фінансові результати в системі обліку, контролю та аналізу (на прикладі ТОВ «ЛСІ в Одесі»)
Другие названия: Financial results in the system of accounting, control and analysis (for example of LLC «LSI in Odessa»)
Авторы: Бандурова, А.О.
Ключевые слова: облік
контроль
аналіз
доходи
витрати
фінансові результати
accounting
control
analysis
income
expenses
financial results
Дата публикации: 2018
Краткий осмотр (реферат): У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку та контролю фінансових результатів діяльності підприємства; узагальнено міжнародний досвід обліку фінансових результатів; досліджено особливості організації обліку фінансових результатів на ТОВ «ЛСІ в Одесі» відповідно до діючої нормативно-правової бази; досліджено методику перевірки фінансових результатів на ТОВ «ЛСІ в Одесі»; проведено аналіз ефективності діяльності досліджуваного підприємства, а також здійснено економіко-математичне моделювання формування фінансових результатів діяльності ТОВ «ЛСІ в Одесі» за допомогою кореляційно-регресійного аналізу; сформовано комплекс рекомендацій щодо вдосконалення діючої системи обліку та внутрішнього контролю фінансових результатів на досліджуваному підприємстві. Проаналізовано основні економічні показники діяльності досліджуваного підприємства ТОВ «ЛСІ в Одесі» й виявлено тенденції у зміні кількісного рівня дослідження фінансових результатів діяльності підприємства. Запропоновано: бухгалтерській службі ТОВ «ЛСІ в Одесі» в особі головного бухгалтера оновити Наказ про облікову політику, в якому, окрім іншого, передбачити основні методичні, організаційні та контрольні положення щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів діяльності. До того ж необхідно оновити посилання на нормативні документи; підприємству слід переглянути склад статей виробничої собівартості наданих послуг з метою виключення зайвих втрат, які слід враховувати у витратах періоду (на рахунках 92, 93 тощо; рекомендуємо створити на ТОВ «ЛСІ в Одесі» резерв сумнівних боргів з метою зниження ризику непогашення дебіторської заборгованості підприємства, використовуючи запропоновані у П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» методи, наприклад, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів та коефіцієнта сумнівності; вважаємо за доцільне запропонувати на ТОВ «ЛСІ в Одесі» на систему безлімітних абонементів, які включають необмежене відвідування курсів з іноземної мови у рамках абонемента, старт у будь-який час протягом навчального року та помісячну оплату; більш детально досліджувати цільову аудиторію на базі групування цільових клієнтів з метою підготовки до здачі екзаменів; вивчення мови для подальшого професійного зростання; для загального розвитку; для туристичних подорожей.
This study covers theoretical aspects of accounting and control of financial results of the enterprise; generalized international experience of accounting of financial results; there are investigated the features of the organization of accounting of financial results on LLC «LSI in Odessa» in accordance with the current normative-legal framework; the method of checking of financial results on LLC «LSI in Odessa» is investigated; and also the analysis of the efficiency of the enterprise being investigated was carried out, as well as the economic-mathematical modeling of formation of the financial results of the LLC «LSI in Odessa» with the help of correlation-regression analysis; a set of recommendations for improving the current accounting system and internal control of financial results at the investigated enterprise has been formed. The main economic indicators of activity of the investigated enterprise LLC «LSI in Odessa» were analyzed, and tendencies in the change of the quantitative level of the research of financial results of the enterprise activity were analyzed. It was offered: to the accounting department of LLC «LSI in Odessa» in the person of the chief accountant to update the Order on accounting policy, which, among other things, to foresee basic methodological, organizational and control provisions as for accounting for income, expenses and financial performance. In addition, it is necessary to update references to normative documents; the enterprise should review the composition of the articles of the manufacturing cost of the services rendered, in order to exclude excess losses that should be taken into account in the expenses of the period (on accounts 92, 93 etc., we recommend to create a reserve of doubtful debts in LLC «LSI in Odessa», in order to reduce the risk of non-repayment of receivables, using the methods proposed in P (C) BO 10 «Accounts Receivable» methods, for example, based on the solvency of individual debtors and the coefficient of doubt; we consider it is worthwhile to offer to LLC «LSI in Odessa» a system of unlimited subscription certificates, which includes unlimited attendance of courses of a foreign language within the framework of this subscription certificate, start at any time during the instructional year and monthly payment; to study the target audience in more detail on the basis of the grouping of target clients in order to prepare for the passing of exams; language learning for further professional growth; for general development; for tourist trips.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7797
Располагается в коллекциях:Центр вечерней формы обучения

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Кваліфікаційна робота.pdf432,17 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Реферат.pdf395,42 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правомВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.