Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8370
Title: Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства
Other Titles: Analytical assessment of the financial condition of agricultural enterprises
Authors: Волкова, Н.А.
Volkova, N.
Citation: Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства / Н. А. Волкова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 4 (86). – С. 3-7. – DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2018-4 (86)-3-7
Issue Date: 2018
Keywords: сільське господарство
активи
пасиви
фінансовий стан
оборотні активи
автономія
платоспроможність
agriculture
assets
liabilities
financial condition
current assets
autonomy
solvency
стаття
Abstract: Досліджено основні тенденції формування фінансового стану підприємств сільськогосподарської галузі України за період 2012–2017 років. З метою виявлення сучасних тенденцій формування фінансового стану наведена структура активів і пасивів підприємств, виділенні специфічні особливості формування ресурсів підприємств та джерел їх формування. Досліджена динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності підприємств галузі. Аналіз дозволив зробити висновки, що структура активів та джерел їх формування має негативні тенденції, зростає залежність від зовнішніх коштів, знижується рівень платоспроможності, частка необоротних активів зменшується, зростає вартість зношених основних засобів, що негативно впливає на рівень ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємств сільського господарства. Тому підвищується значність проведення своєчасного оперативного и комплексного аналізу підприємств галузі з метою розробки відповідних управлінських рішень, спрямованих на запобігання кризисних явищ у господарсько-фінансової діяльності.
The main trends in the formation of the financial status of enterprises in the agricultural industry of Ukraine for the period 2012-2017 have been investigated. In order to identify current trends in the formation of financial condition, the structure of assets and liabilities of enterprises is presented, highlighting the specific features of the formation of enterprises' resources and the sources of their formation. The dynamics of the coefficients of financial stability and solvency of enterprises in the industry has been studied. The analysis led to the conclusion that the structure of assets and sources of their formation has negative trends, dependence on external funds increases, the level of solvency decreases, the share of non-current assets decreases, the value of worn fixed assets increases, which negatively affects the level of efficiency of production and financial activities of agricultural enterprises . Therefore, the significance of conducting timely and operational comprehensive analysis of enterprises in the industry with the aim of developing appropriate management decisions aimed at preventing crisis phenomena in economic and financial activities is increasing.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8370
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.