Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8955
Title: Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект
Other Titles: Virtual reality as a phenomenon of the information society: worldview aspect
Authors: Шмиголь, М.Ф.
Юшкевич, Ю.С.
Shmigol, M.
Yushkevych, Y.
Citation: Шмиголь М. Ф. Віртуальна реальність як феномен інформаційного суспільства: світоглядний аспект / М. Ф. Шмиголь, Ю. С. Юшкевич // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць: Філософські науки. – 2019. – Вип. 142(3). – Ч. 2. – С. 212-215.
Issue Date: 2019
Keywords: віртуальна реальність
віртуальність
інформаційне суспільство
світогляд
information society
virtuality
virtual reality
worldview
стаття
Abstract: Метою дослідження є визначення змісту феномену віртуальної реальності в сучасному інформаційному суспільстві та виявлення механізмів її впливу на світогляд людини. Було зроблено висновок, що людина завжди прагнула адаптуватися до світу, створюючи власні його образи, які за своєю суттю є віртуальними. Трансформації що мають місце в структурі сучасного світогляду відбуваються не лише внаслідок взаємодії «людина-світ», а й знаходяться під впливом віртуальної реальності як особливих соціальних відношень, та специфічних віртуальних об’єктів, що активно розвиваються в сучасному інформаційному суспільстві. Зростаюча розвиненість віртуалізації інформаційної сфери створює передумови для змін як соціальної свідомості в цілому, так і віртуального світогляду, що осмислює світ з позицій людини як суб’єкту віртуальної реальності. Доводиться, що причиною віртуалізації сучасного інформаційного суспільства виступає об’єктивна потреба в переході інформаційних технологій на якісно новий рівень, що сприяв би розвитку іманентної потреби людини в творчості, в створені нової реальності, в тому числі і таких світів, по відношенню до яких вона відчувала б себе творцем.
The purpose of the study is to determine the content of the phenomenon of virtual reality in the modern information society and to identify the mechanisms of its influence on a person’s worldview. It was concluded that man has always sought to adapt to the world, creating his own images, which are inherently virtual. Transformations taking place in the structure of the modern worldview occur not only as a result of human-world interaction, but also are influenced by virtual reality as special social relations and specific virtual objects that are actively developed in the modern information society. The growing development of the virtualization of the information sphere creates prerequisites for changes both in the social consciousness in general and in the virtual worldview, which interprets the world from the standpoint of a person as a subject of virtual reality. It proves that the cause of the virtualization of the modern information society is the objective need for the transition of information technologies to a qualitatively new level, which would contribute to the development of the immanent human need for creativity, the creation of a new reality, including such worlds for which he would feel himself a creator.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8955
Appears in Collections:Кафедра філософії, історії та політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.