Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9451
Title: Дискусійні питання визначення митної вартості колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну зі США
Other Titles: Discussion questions of determination of the customs value of wheeled vehicles, which are being imported to the Ukraine from the USA
Authors: Волчек, Р.М.
Volchek, R.
Citation: Волчек Р. М. Дискусійні питання визначення митної вартості колісних транспортних засобів, що імпортуються в Україну зі США / Р. М. Волчек // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління : глобальні економічні виклики та можливості у цифорову епоху : матеріали Міжнародного економічного форуму. – Київ, 2019. – Вип. I. – Ч. II. – С. 41.
Issue Date: 2019
Keywords: колісний транспортний засіб
митна вартість
оподаткування
звіт оцінювача
ринкова вартість
ціна
програмний продукт АУДАТЕКС
калькуляція вартості ремонтних робіт
wheeled vehicle
customs value
taxation
appraiser report
market value
price
AUDATEX software product
calculation of the cost of repair work
тези доповідей
Abstract: Наведено авторське бачення щодо особливостей визначення митної вартості колісних транспортних засобів (далі − КТЗ), що імпортуються з США на митну територію України. Акцентовано увагу на особливостях розрахунку податкових платежів під час розмитнення зазначених КТЗ. А саме, працівники митниці здебільшого не довіряють офіційним документам, які надає власник імпортованого КТЗ, оскільки вважають, що ціна, яка вказана у наданих документах, не є адекватною ринковій ціні, за якою продано КТЗ у США. Тому вони використовують під час визначення митної вартості таких КТЗ, не основний метод − за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, а другорядний – резервний метод. Він ґрунтується на раніше визнаних органами доходів і зборів митних вартостях. Обґрунтування доцільності застосування методу за ціною договору (контракту) дасть змогу забезпечити дотримання принципу прозорості під час розрахунку митних платежів, що в контексті вступу України до Європейського союзу, є актуальним, оскільки дозволяє зменшити «тінівізацію вітчизняної економіки». На теперішній час вітчизняні митники вимагають від особи, що імпортувала КТЗ з США до України, звіт оцінювача, у якому була б визначена ринкова вартість імпортованого КТЗ. Це пов’язано з тим, що зазвичай КТЗ, що імпортуються з США до України, мають приховані або явні пошкодження. Тому ринкова вартість таких КТЗ повинна визначатися із урахуванням ремонтних робіт, які необхідно виконати, задля проведення ремонту пошкоджень, які містить КТЗ. Складання калькуляцій ремонтно-відновлювальних робіт у звіті оцінювача за нормативами Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, призводить до того, що в звіті оцінювача буде розрахована не ціна імпортованого КТЗ із урахуванням пошкоджень, а його вартість. Отже, у звіті оцінювача буде інформація про те, скільки може коштувати імпортований КТЗ, а не скільки фактично за нього сплачено грошей, тобто ціна КТЗ. Вважаємо, що для оподаткування угоди купівлі-продажу імпортованого КТЗ потрібна саме ціна, за яку його придбано, а не вартість. Тому необхідно використовувати надані офіційні документи, що містять продажну ціну, під час оподаткування розмитнених КТЗ з закордону.
The thesis presents the author's vision as for the features of determining the customs value of wheeled vehicles (further WV) imported from the United States into the customs territory of Ukraine. The attention is paid to the peculiarities of calculation of tax payments during customs clearance of the indicated WV. Namely, customs officers in many cases do not trust the official documents provided by the owner of a wheel vehicle imported from the United States into the customs territory of Ukraine, because they consider, that the price indicated in the documents provided, is not adequate to the market price for which the wheeled vehicle was sold in the USA. Therefore, they use when determining the customs value of a wheeled vehicle imported from the US to Ukraine, not the main method - at the price of the agreement (contract) as for imported goods, but the secondary - the backup method. This method is based on previously recognized (determined) by revenue and fees authorities customs values. Feasibility study of application of the method at the price of the agreement (contract,) will allow to ensure compliance with the principle of transparency in the calculation of customs payments, which is relevant in the context of Ukraine's accession to the European Union, as it reduces the « number of shadow deals of the domestic economy». At the present time, domestic customs officers require from the person who has been imported a wheeled vehicle from the United States to the Ukraine, as valuator report, in which the market value of the imported WV would be determined. This is due to the fact, that generally wheeled vehicles imported from the United States to Ukraine, often have undetected or obvious damages. Therefore, the market value of such WVs must be determined taking into account the repairs to be performed, in order to eliminate the damages which contains the imported WV. It is noted, that the compilation of calculations of rehabilitation work in the evaluator report according to regulations of the Methodology of commodity examination and valuation of wheeled vehicles, leads to the fact, that in the report of the evaluator will be calculated not the price of imported WV taking into account the damage, but its cost. Consequently, the valuator’s report will contain information on how much the imported WV can cost, but not how much money actually paid for it, that is, the price of the WV. We believe that for the taxation of the purchase and sale of imported WV, it is necessary to have the price for which it was purchased, but not the cost. Therefore, it is necessary to use the provided official documents containing the sale price, while taxing customs clearance vehicles from abroad.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9451
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.