Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9468
Название: Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на основі виробничих функцій
Другие названия: Procedure for determining the optimal capital-labor ratio on the basis of production functions
Авторы: Янковий, О.Г.
Янковий, В.О.
Yankovyi, O.
Yankovyi, V.
Библиографическое описание: Процедура визначення оптимальної фондоозброєності на основі виробничих Функцій / О. Г. Янковий, В. О. Янковий // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. № 4 (68). – С. 77–87.. – ISSN 2313-4569.
Дата публикации: 2018
Издательство: Одеський національний економічний університет
Ключевые слова: оптимальна фондоозброєність
виробнича функція
еквімаржинальний принцип
гранична норма заміщення факторів
optimal capital-labor ratio
production function
equimarginal principle
marginal rate of factors substitution
стаття
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти процедури визначення оптимальної фондоозброєності підприємств за допомогою двофакторних виробничих функцій. Постійне нехтування питаннями управління фондоозброєністю, визначення її оптимальної величини на виробництві неухильно призводить до нераціонального використання основних виробничих фондів і робочої сили. А це неминуче проявляється у зниженні конкурентоспроможності окремих вітчизняних підприємств і галузей, в погіршенні їхнього фінансового стану, що зрештою призводить до банкрутства. У процесі проведеного математичного аналізу було здійснено пошук екстремумів найбільш популярних в економічних дослідженнях двофакторних виробничих функцій – Кобба-Дугласа, CES-функції, лінійної функції, функції Аллена за величиною фондоозброєності. На основі мікроекономічної теорії, зокрема, еквімаржинального принципу, перевірено гіпотезу одиничної граничної норми заміщення ресурсів в умовах оптимальної фондоозброєності. Обґрунтовано процедуру визначення оптимальної фондоозброєності в рамках будь-яких двофакторних виробничих функцій за допомогою граничної норми заміщення. Запропонована процедура полягає у визначенні граничної норми заміщення як відношення граничних продуктів виробничих факторів і прирівнювання його до одиниці, або до співвідношення середніх цін на ресурси. Отриманий взаємозв’язок дозволяєдосить просто вивести формулу оптимальноїфондоозброєності за умови, що показники варіації реалізованої продукції, основних фондів і оплати праці на підприємстві адекватно описуються відповідною виробничою функцією з ненульовим заміщенням. Визначено траєкторію росту випуску продукції на підприємстві в довгостроковому періоді, яка представляє собою ізокліну, що проходить через точки оптимальної фондоозброєності для зростаючих витрат ресурсів виробництва.
The article discusses the theoretical and applied aspects of the procedure for enterprises optimal capitallabor ratio determining with using a two-factor production functions. The constant neglect of the capital-labor ratio managing issues, determining its optimal value at the production, steadily leads to the irrational use of basic production assets and labor. And this inevitably manifests itself in the competitiveness reducing of separate domestic enterprises and industries, in the deterioration of their financial condition, and ultimately leads to bankruptcy. As a result of the conducted mathematical analysis, the extremes were searched for the most popular in economic researches a two-factor production functions ‒ Cobb-Douglas, CES-functions, linear functions, Allen functions by the value of the capital-labor ratio. On the basis of microeconomic theory, in particular, the equimarginal principle, the hypothesis of a single marginal rate of resources substitution in conditions of optimal capital-labor ratio was tested. The procedure for the optimal capital-labor ratio determining in the framework of any two-factor production functions with using the marginal rate of substitution is substantiated. The proposed procedure consists in determining the marginal rate of substitution as the ratio of the marginal products of production factors and equating it to a unit, or to the ratio of average prices for resources. The obtained interrelation allows us to simply derive the formula of optimal capital-labor ratio, provided that the variation indicators of sold products, fixed assets and wages at the enterprise are adequately described by the corresponding production function with a non-zero substitution. The trajectory of production growth at the enterprise in the long-term period, which is an isocline, passing through the points of optimal capital-labor ratio for the growing costs of production resources, is determined.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9468
ISSN: 2313-4569
Располагается в коллекциях:Випуск 4, № 68
Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.