Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10025
Title: Дослідження впливу соціальних ризиків на результативність організацій транспортного будівництва
Other Titles: Research of social risks influence on the effectiveness of transport construction organizations
Authors: Стешенко, О.Д.
Саленко, О.В.
Steshenko, O.
Salenko, O.
Citation: Дослідження впливу соціальних ризиків на результативність організацій транспортного будівництва / О. Д. Стешенко, О. В. Саленко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – Вип. № 69 (1). – С. 208-217. – ISSN 2313-4569.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: соціальний ризик
плинність кадрів
соціальна незахищеність
соціальні конфлікти
транспортне будівництво
social risk
staff turnover
social insecurity
social conflicts
transport construction
Abstract: У статті проаналізовано існуючі сьогодні трудові відносини у сфері транспортного будівництва, їх відображення на мотиваційні та ціннісні взаємовідносини між роботодавцями і найманими працівниками, а також невизначеність договірних трудових нововведень, які обумовлюють істотне зростання соціальних ризиків у цій сфері. Уточнено сутність категорії соціального ризику, виходячи із загальної теорії ризиків. Досліджено соціальні ризики як соціально-економічну категорію. Виявлено особливості прояву соціальних ризиків розвитку ринку праці галузі транспортного будівництва. Обґрунтовано, що одним із основних факторів впливу на рівень соціального ризику є плинність кадрів. Запропоновано використовувати метод побудови дерева проблем для дослідження існуючих у сфері транспортного будівництва причин і наслідків плинності кадрів. Рекомендовано оцінку соціальних ризиків здійснювати за допомогою сполучення соціологічного та статистичного методів дослідження. Визначено, що ключовим способом для виокремлення причин виникнення соціальних ризиків у трудовій діяльності повинні бути виділення групи однорідних ризиків, тобто таких, що мають подібні критеріальні ознаки. Зазначено, що дослідження групи однорідних ризиків формує базу для комплексного аналізу ризикових ситуацій шляхом висвітлення їх базових характеристик та визначення можливих збитків. Тому в основу запропонованого способу доцільно покласти ймовірність настання несприятливого сценарію, залежно від факторів його детермінації. Проведено групування причин плинності кадрів як основного фактору соціального ризику з подальшим ранжуванням причин звільнень працівників. Для більш наочного відображення результатів проведеного дослідження використано графік Парето. Виявлено закономірності впливу соціальних ризиків на фінансові результати.
The article analyzes the labor relations that exist today in the transport construction field, their reflection on the motivational and value relationships between employers and employees, and also uncertainty of contractual labor innovations that cause a significant increase in social risks in this sphere. The essence of social risk category is clarified on the basis of general risks theory. Social risks as a socio-economic category are investigated. The features of social risks display of the labor market development in transport construction are revealed. It is substantiated that one of the main factors of influence at the social risk level is staff turnover. It is proposed to use the problem tree construction method to study the causes and consequences of stuff turnover existing in the transport construction sphere. It is recommended to use the combination of sociological and statistical research methods for social risk assessment. It was determined that the key method of social risks causes identifying in labor activity should be a homogeneous risks groups selection, which have a similar criteria. It is noted that a homogeneous risk groups the research forms the basis for a comprehensive analysis of risks situations by highlighting their main characteristics and determining possible losses. Therefore, in basis of proposed method is advisable to put the probability of an unfavorable scenario, depending on the factors of its determination. A grouping of staff turnover reasons as the main factor of social risk was carried out, followed by ranking of employees dismissal reasons. A Pareto graph was used for more visual representation of research results. The patterns of social risks influence on financial results are revealed.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10025
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.1(69).2019.208-217
Appears in Collections:Випуск 1, № 69Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.