Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11563
Title: Підвищення ефективності управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України
Other Titles: Improving of personnel management efficiency in the context of development features of energy sector enterprises of Ukraine
Authors: Абрамович, І.О.
Дмитрук, С.М.
Abramovich, I.
Dmytruk, S.
Citation: Підвищення ефективності управління персоналом в контексті особливостей розвитку підприємств енергетичного сектору України / І. О. Абрамович, С. М. Дмитрук // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2-3 (70-71). – С. 54-62. – ISSN 2313-4569.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: енергетика
управління персоналом
цифровізація
інформаційні технології
Четверта промислова революція
energy
HR-management
digitalization
information technology
Fourth industrial revolution
стаття
Abstract: У статті визначено, що значний вплив на розвиток енергетичного сектору мають тренди цифровізації та інформатизації, поступове впровадження здобутків Четвертої промислової революції, тренди декарбонізації а також соціально-економічна нестабільність в глобальному масштабі. Подальший перехід до інформаційної економіки, цифровізація, впровадження штучного інтелекту в реалізацію різних бізнес-процесів зумовлюють необхідність підвищення ефективності управління персоналом, впровадження сучасних підходів до управління талантами, розвиток інноваційної активності та подальшу інтелектуалізацію праці. Обґрунтовано, що важливими напрямами підвищення ефективності управління персоналом підприємств енергетичного сектору, враховуючи особливості реалізації їх бізнес-процесів в умовах поступового переходу до інформаційного суспільства, є: розвиток інформаційних систем управління персоналом, їх інтеграція з глобальними інформаційними системами управління бізнес-процесами підприємств; підвищення рівня залученості персоналу з використанням онлайн-середовища, соціальних мереж та цифрових технологій, забезпеченню якого сприятиме розробка сучасних комунікаційних стратегій для внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, подальша діджиталізація процесів управління персоналом; використання інноваційних форм організації праці для креативних працівників, що може забезпечити більш ефективні процеси продукування інновацій (розвиток практик впровадження дистанційної занятості, віддаленої праці, інформаційних систем для комунікації та контролю досягнення ключових показників ефективності); цифровізація бізнес-процесів енергетичних підприємств на всіх етапах виробництва. Визначені авторами особливості управління персоналом на підприємствах енергетичного сектору України в контексті процесів цифровізації національної економіки та обґрунтовані напрями підвищення ефективності управління персоналом сприятимуть більш ефективній цифровій трансформації вітчизняних підприємств енергетичного сектору, впровадженню інноваційних рішень в їх бізнес-процеси.
The article determines that the digitalization and informatization trends, the Fourth Industrial Revolution achievements gradual implementation, decarbonization trends, and also social and economic instability on a global scale have a considerable influence on the energy sector development. Further transition to information economy, digitalization, the artificial intelligence implementation in various business processes realization necessitate the improvement of personnel management efficiency, the modern approaches implementation to talent management, the innovative activity development and further of labor harmonization. It is proved that the important directions of personnel management efficiency increasing in the energy sector enterprises, taking into account the particularities of their business processes implementing in the context of a gradual transition to the information society, are: the personnel management information systems development, their integration with a global information systems of enterprises business processes managing; increasing the level of staff involvement with online environment, social networks and digital technologies using, which will be facilitated by the modern communication strategies development for internal and external stakeholders, further digitalization of personnel management processes; using the innovative forms of labor organization for creative workers, which can provide more efficient processes for creating innovations (practices development for distance employment introducing, remote work, information systems for communication and monitoring of key performance indicators achievement); energy enterprises business processes digitalization at all production stages. The features of personnel management determined by the authors at the enterprises of energy sector of Ukraine in the context of national economy digitalization and justified directions for the personnel management efficiency improving will contribute to a more efficient digital transformation of domestic enterprises in the energy sector and innovative solutions implementation in their business processes.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11563
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2-3(70-71).2019.54-62
Appears in Collections:Випуск 2-3, № 70-71Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.