Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11834
Title: Сучасні технології стратегічного управління в умовах євроінтеграції
Other Titles: Modern technologies of strategic management in the conditions of European integration
Authors: Кузнецова, І.О.
Данчева, О.М.
Малютенко, О.Ю.
Гречкосій, І.Д.
Осичка, О.В.
Ступак, С.М.
Балабаш, О.С.
Кублікова, Т.Б.
Карпенко, Ю.В.
Місько, Г.А.
Кравченко, В.О.
Кузнецов, А.М.
Матіщак, Ю.І.
Титаренко, І.В.
Kuznetsova, I.
Dancheva, O.
Маlutenko, O.
Grechkosiy, I.
Osichka, O.
Stupak, S.
Balabash, O.
Kublikova, T.
Karpenko, Y.
Misko, G.
Kravchenko, V.
Kuznetsov, A.
Matishchak, Y.
Titarenko, I.
Citation: Сучасні технології стратегічного управління в умовах євроінтеграції: : монографія / ред. док. екон. наук, професора І. О. Кузнецова. – Харків, 2018. – 177 с.
Issue Date: 2018
Keywords: управління
стратегічне управління
трансформація економічного середовища
конкурентоспроможність
концептуальна модель стратегічного управління
євроінтеграція
management
strategic management
transformation of the economic environment
competitiveness
conceptual model of strategic management
European integration
монографія
Abstract: Бізнес-ландшафт сучасної організації знаходиться під впливом динамічних змін зовнішнього середовища, породжених: глобалізацією бізнесу; прогресом у новітніх технологіях та їхньою конвергенцією; трансформацією способів ведення бізнесу; базовими розривами в конкурентному просторі; розмиванням галузевих бар’єрів. Для цих процесів характерна конкуренція не тільки товарів і послуг, а й ідей, інформації, методів управління. В сучасних технологіях управління приховані джерела конкурентних переваг та великі можливості підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому, що й визначає актуальність обраної теми. Управління виконує роль каталізатора господарських процесів. Виробничі чинники організації (природні, капітальні, матеріально-сировинні, людські, фінансові, інформаційні, інтелектуальні) дають ефекти лише за сприятливого поєднання їх з управлінням. Нові тенденції у трансформації економічного середовища зумовлюють необхідність наукових досліджень, спрямованих на пошук сучасних управлінських технологій. На сьогодні конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках забезпечується не тільки за рахунок нових продуктів, а в першу чергу через інноваційні способи управління. Отже, тема монографії є безумовно актуальною. У монографії запропоновано концептуальну модель процесу стратегічного управління, що визначає його структуру та зміст. Визначено параметри організації стратегічного планування та забезпечення безперервності його процесу.Виділено фактори, які впливають на розвиток корпоративного управління в Україні та їх вплив на створення більшої доданої вартості та забезпечення стійкості компанії з фінансової точки зору. Низка статей присвячена дослідженню складових технологій: формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств, управління кластерними бізнес – асоціаціями в умовах євроінтеграції, визначення рівня стійкого розвитку підприємства, визначення цілей сталого розвитку підприємства на шляху до євроінтеграції. Виявлено проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграції. Авторами запропоновано антикризові технології в контексті стратегічного управління. Сформовано підходи щодо забезпечення системи трудової мотивації персоналу та виділено її структуру. Розкрито особливості технології управління іміджем підприємства як одного з важливих інструментів досягнення стратегічних цілей організації. Виявлено проблеми реалізації крос-культурного менеджменту в процесі проведення організаційних змін в багатонаціональних компаніях та запропоновано шляхи їх подолання. Розкрито особливості трансформації парадигми лідерства в сучасних умовах, доведено ключову роль розвитку емоційного інтелекту менеджера в процесі реалізації стратегічних цілей сучасної організації.
The business landscape of a modern organization is under the influence of dynamic changes in the external environment caused by: globalization of business; progress in new technologies and their convergence; transformation of ways of doing business; basic gaps in the competitive space; erosion of industry barriers. These processes are characterized by competition not only of goods and services, but also ideas, information, management methods. In modern management technologies are hidden sources of competitive advantage and great opportunities for improvement efficiency of the enterprise as a whole, which determines the relevance of the chosen topic. Management acts as a catalyst for economic processes. Production factors of the organization (natural, capital, raw materials, human, financial, informational, intellectual) give effects only if they are favorably combined with management. New trends in the transformation of the economic environment necessitate research aimed at search for modern management technologies. Today, competitiveness in domestic and foreign markets is ensured not only through new products, but primarily through innovative management methods. So, the topic monographs are certainly relevant. The monograph proposes a conceptual model of the strategic management process, which determines its structure and content. The parameters of the organization of strategic planning and ensuring the continuity of its process are determined. The factors influencing the development of corporate governance in Ukraine and their influence on the creation of greater added value and ensuring the sustainability of the company from a financial point of view. A number of articles are devoted to the study of component technologies: formation of strategy of foreign economic activity of enterprises, management of cluster business associations in the conditions of European integration, determination of the level of sustainable development enterprises, defining the goals of sustainable development of the enterprise on the way to European integration. Problems of increasing the competitiveness of enterprises in the context of European integration have been identified. The authors propose anti-crisis technologies in the context of strategic management. Approaches to ensure the system of labor motivation of staff and its structure are formed. The peculiarities of the enterprise image management technology as one of the important tools for achieving the strategic goals of the organization are revealed. The problems of realization of CROS-cultural management in the process of carrying out organizational changes in multinational companies are revealed and the ways of their overcoming are offered. The peculiarities of the leadership paradigm transformation in modern conditions are revealed, the key role of the manager 's emotional intelligence development in the process of realization of the strategic goals of the modern organization is proved.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11834
ISBN: 978-617-7634-13-2
Appears in Collections:Кафедра менеджменту організаційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.