Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12261
Title: Модель інноваційного розвитку підприємства на основі формування неформальної креативної субструктури
Other Titles: Model of innovative development of the enterprise on the basis of formation of informal creative substructure
Authors: Ковальов, А.І.
Kovalev, A.
Citation: Момот В. Є. Модель інноваційного розвитку підприємства на основі формування неформальної креативної субструктури / В. Є. Момот, А. І. Ковальов // Європейський вектор економічногорозвитку. – 2019. – № 2 (27). – С. 85-99.
Issue Date: 2019
Keywords: інфраструктура інноваційної діяльності
дифузія інновацій
коефіцієнт інновації
коефіцієнт імітації
кількість унікальних сполучень
кількість сполучень з повторенням
infrastructure of innovation activity
diffusion of innovations
coefficient of innovation
coefficient of imitation
number of unique connections
number of connections with repetition
стаття
Abstract: У статті описано спробу побудови математичної моделі інноваційного розвитку підприємства на основі формування неформальної креативної субструктури. Математичне моделювання базується на класичній моделі дифузії інновацій під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Вивчення інноваційної діяльності на мікрорівні, визначення того, як інновації створюються та засвоюються на рівні окремого підприємства є дуже важливим завданням, тому що ці процеси, які впроваджуються на рівні окремого підприємства, також можуть стати причиною гальмування інноваційної діяльності, якщо всередині підприємства існують потужні сили опору інноваціям або відсутні надійні механізми засвоєння інновацій. Ще одним випадком, коли успіх інноваційної діяльності залежить від взаємодії на мікрорівні, є ситуація, коли впровадження інноваційного продукту починається вже на стадії розроблення і потенційний споживач навіть несвідомо може брати активну участь у його створенні. Динаміка інноваційного процесу на підприємстві залежить від засвоєння інновацій співробітниками із зовнішніх та внутрішніх джерел, яке відбувається з обмеженою швидкістю. Темпи зростання кількості прихильників інновацій в організації прямо пропорційні частці співробітників, які ще не освоїли інновацію. Така модель належить до класу феноменологічних моделей, тобто містить певне вербальне припущення щодо характеру розвитку процесу, що вивчається за допомогою такої моделі, яке дозволяє сформулювати математичний запис. Для визначення коефіцієнтів такої моделі використовуються методи зворотної ідентифікації, що належать до класу так званих некоректних задач, тому що можуть мати безліч рішень. На основі феноменологічного моделювання встановлено, що зовнішнє середовище схильне чинити більш потужний вплив на розвиток інноваційного процесу, ніж коефіцієнт імітації, який «відповідає» за особливості внутрішніх обмінів під час розповсюдження інновації у середині підприємства. Крім того, встановлено, що при зростанні кількості співробітників організації, що займаються впровадженням інновації, чутливість до зовнішнього впливу збільшується, тобто у міру зростання розмірів підприємства саме зовнішній вплив набуває значення більш впливового фактора, що спричиняє засвоєння інновацій.
The article describes an attempt to build a mathematical model of innovative development of the enterprise based on the formation of an informal creative substructure. Mathematical modeling is based on the classical model of diffusion of innovations under the influence of internal and external factors. Studying innovation activities at the micro level, determining how innovations are created and assimilated at the level of an individual enterprise is a very important task, because these processes, which are implemented at the level of an individual enterprise, can also cause inhibition. innovation, if within the enterprise there are strong resistance forces innovations or there are no reliable mechanisms for mastering innovations. Another case where the success of innovation depends on interaction at the micro level is when the implementation of an innovative product begins at the development stage and the potential consumer may even unconsciously take an active part in it. creation. The dynamics of the innovation process at the enterprise depends on the assimilation of innovations by employees from external and internal sources, which occurs with limited speed. The growth rate of the number of supporters of innovation in the organization is directly proportional to the share of employees who have not yet mastered the innovation. Such a model belongs to class of phenomenological models, ie contains a certain verbal assumption about the nature of the development of the process studied using a model that allows formulate a mathematical notation. To determine the coefficients of such a model, inverse identification methods are used, which belong to the class of so-called incorrect problems, because they can have many solutions. Based on phenomenological modeling, it is established that the external environment tends to have a stronger influence on the development of the innovation process than the simulation coefficient, which is "responsible" for the peculiarities of internal exchanges during the spread of innovation within the enterprise. In addition, it was found that with growth the number of employees of the organization engaged in the implementation of innovation, sensitivity to external influences increases, ie as the size of the enterprise increases, it is the external influence becomes more influential factor that causes assimilation of innovations.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12261
Other Identifiers: DOI: 10.32342/2074-5362-2019-2-27-8
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.